Författare Hokajärvi Aarne, Annanpalo Ritva, Riihiaho Raimo, Rinne Lauri, Sarajärvi Kari, Viikinen Aimo
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2001
Sidantal 59 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja
ISBN 952-446-259-1
Sammandrag

Alue-ekologinen suunnittelu on käytännön toimintaa, joka on aloitettu Metsähallituksessa kokeiluhankeilla v. 1995.Menetelmää on kehitetty yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Aiheeseen liittyvä tutkimustyö on nykyisinhyvin laajaa. Metsähallituksen suunnittelujärjestelmässä toimintaa ohjaa alueellinen luonnonvarasuunnitelma, jonkatavoitteet tarkentuvat ja täydentyvät osa-alueittain alue-ekologisen suunnittelun yhteydessä. Tavoitteiden toteuttami-nentapahtuu toimenpidesuunnittelun välityksellä työmaittain. Alue-ekologisessa suunnitelmassa tarkastellaan laajojaaluekokonaisuuksia. Tavoitteena on biologisen monimuotoisuuden turvaaminen, nykyisen luontaisen lajiston säilyttäminenja metsän erilaisten käyttömuotojen yhteensovittaminen. Suunnitelmat kattavat kaikki yhtenäiset Metsähallituksenhallinnassa olevat valtion maat vuoden 2000 loppuun mennessä.

Jaalangan suunnitelma-alue sijaitsee Oulun läänissä ja kokonaan Pudasjärven kunnan alueella. Kokonaispinta-ala on38 000 hehtaaria. Alue kuuluu keskiboreaaliseen Pohjanmaan-Kainuun kasvillisuusvyöhykkeeseen. Soiden aluejaossase kuuluu Pohjanmaan-Kainuun aapasuovyöhykkeeseen. Jaalangan alue kuuluu Iijoen ja Kiiminkijoen vesistöalueeseen.Suojelualueiden määrä alueella on poikkeuksellisen suuri. Peräti 52 % kokonaisalasta on jo perustettuja taitulevia suojelualueita. Soiden määrä alueella on n. 70 % maa-alasta. Niistä suurin osa (80 %) on ojittamatonta. Puustotalousmetsissä on nuorta ja mäntyvaltaista ja keskitilavuus on pieni (54 m 3 /ha).

Suunnittelutyö on aloitettu talvella 1999 ennakkotietojen keräyksellä. Työ maastossa on tehty kesäkautena 1999.Yksityiskohtaisesti tarkastettu ala on n. 3 000 hehtaaria. Se on 18 % talousmetsien metsämaa-alasta. Tarkastuksenkohteena olleilta kuvioilta on mitattu samalla lahopuun määrä otantamenetelmällä.

Suunnitelmaan kirjatuista luontokohteista suurin ryhmä on pienet purot reunametsineen. Pääosin ne ovat metsälainmukaisia kohteita. Seuraavaksi suurin ryhmä on aarniometsät ja myös kalliokoita esiintyy paljon. Arvokkaiden luontokohteidenkokonaismäärä on 313 hehtaaria.

Uhanalaisten lajien esiintymät ovat pääasiassa suojelualueilla. Talousmetsissä esiintymiä on 142 hehtaarin alallapääasiassa luontokohteiden yhteydessä. Tiedossa on nyt yhteensä 30 lajin esiintymiä. Suurin osa (15) on putkilokasveja,mutta myös sammalia on löytynyt 4 lajia, sieniä 3, lintuja 5 ja nisäkkäitä 3 lajia.

Suunnitelma-alueen puulaji- ja ikärakenteelle on suunnitelmassa asetettu pitkän aikavälin tavoitteita. Vanhojenmetsien osuuden tulee olla 3 900 hehtaaria (23 %) ja lehtimetsien osuus 620 hehtaaria (3,7 %). Säästöpuuta jätetäänhakkuiden yhteydessä 5–7 m 3 /ha ja toimittaessa luontokohteiden tai suojelualueiden lähellä vähän enemmänkin.Metsänhoidollista kulotusta käytetään kivennäismaiden uudistamismenetelmänä 2–3 vuoden välein 5–10 % hakkuu-alasta.Vanhojen metsien suojelutyöryhmän mietintöön ja maastoinventointeihin perustuen Ison-Viiman alueelle esitetäänperustettavaksi 54 hehtaarin laajuinen suojelumetsä.

Suunnitelman toteuttamisen taloudelliset vaikutukset ovat suurimmillaan ensimmäisen 10-vuotisjakson aikana. Vähentävävaikutus hakkuumahdollisuuksiin on tuona aikana n. 12,5 %. Ero pienenee seuraavilla jaksoilla ja se on kolmannella 10-vuotisjaksolla enää 1,5 %.

Upplagan har utgått