Författare Kerkelä Mikko
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1997
Sidantal 8 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
english
ISSN-L 1239-114X
Sammandrag

Tutkimuksessa vertailtiin jakauma- ja arvoapteerausta kuljettajan esivalintapainikkeilla suorittamaan laatuapteeraukseen ja tutkittiin simuloimalla sahan pituus- ja läpimittajakaumatavoitteen vaikutusta leimikoista saatavaan tukkisaantoon. Tutkimusaineistona oli kaksi keskisuomalaista kuusitukkileimikkoa ja mäntytukkileimikko, joista jokaisesta tutkimukseen valittiin kuvio, jonka tukkikertymä oli hieman yli 500 m3. Leimikoiden hakkuut suoritettiin kolmella kuljettajalla kesällä 1997 Ponsse HS Ergo hakkuukoneella, joka oli varustettu Ponsse H 60 hakkuupäällä ja Ponsse Opti-tietojärjestelmällä.

Kivijärven kuusileimikossa tukkisaanto oli 2,6 % suurempi ja mäntyleimikossa 0,5 % pienempi jakauma- ja arvoapteerauksella kuin laatuapteerauksella. Lyhyillä pituuksilla ei ollut suurta merkitystä tukkisaantoon, mutta tukin minimiläpimitan nostaminen tai pienimpien läpimittaluokkien suhteellisen osuuden vähentäminen vähensi tukkisaantoa huomattavasti. Kuusella tehotuntituottavuuden kasvu jakauma- ja arvoapteerauksella oli keskimäärin 21,8 % ja männyllä 7,2 %. Raakkiprosentit ja keskipituudet eivät juurikaan eronneet menetelmien välillä.

Tillgänglig i tryckt format