Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sidantal 47 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 25
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-571-7 (pdf)
Sammandrag

Jämäsvaaran virkistysmetsä sijaitsee Kuhmon kunnan eteläosassa. Etäisyyttä kuntakeskukseen kertyy noin 20 kilometriä. Alueen kokonaispinta-ala on noin 3 250 ha. Kokonaisuutena Jämäsvaaran alue on luonnontilaisten valuma-alueidensa, edustavien boreaalisten luonnonmetsiensä ja maisema-arvojensa vuoksi Etelä-Kuhmon–Pohjois-Karjalan vedenjakajavyöhykkeen merkittävimpiä luontokohteita.

Jämäsvaaran suojeluarvo perustuu alueen vanhoihin, lähes luonnontilaisiin metsiin. Aluetta on pidettävä varsin arvokkaana vanhan metsän lajiston kannalta; erityisesti kääpädiversiteetti on valtakunnallista huipputasoa. Alueen sijainti Oulujoen ja Saimaan vesistöjen vedenjakajaseudulla lisää sen merkitystä. Erämaisuutta heikentää jonkin verran alueelle rakennettu tiestö.

Kaikki boreaalisen luonnonmetsän ja muiden Natura-luontotyyppien kuviot jäävät kehittymään luonnontilaisina. Jämäsvaaran luonnontilaiseksi jäävän alueen pinta-ala on 2 329 ha eli 71 % alueen kokonaispinta-alasta. Luonnontilaiseksi jäävä alue näkyy kartalla, johon on merkitty kuviokohtaisesti ko. luontotyyppien esiintyminen. Metsätalous on mahdollista niillä kuvioilla, jotka eivät ole Natura-luontotyyppejä. Näillä kuvioilla noudatetaan virkistysmetsien käsittelyn peri­aatteita. Ennen metsätaloustoimia tehdään yksityiskohtainen toimenpidesuunnitelma sekä tarvittaessa uhanalaisten lajien esiintymäkohtainen kartoitus.

Alueen retkeilykäyttö on nykyisin melko vähäistä. Jämäsvaaran alueen edullisen sijainnin takia kävijämäärien voi ennakoida olevan kasvussa tulevina vuosina. Tähän varaudutaan, ja suunnitelmaan on sisällytetty mahdollisuus kehittää retkeilyn palveluvarustusta kysyntää ja tarpeita vastaavaksi.

Natura-luontotyyppien luonnontilaisuus turvataan jättämällä ne kaikkien toimenpiteiden ulkopuolelle. Heikentyneet kuviot jäävät kehittymään luonnontilassa, jolloin niiden edustavuus ja luonnontilaisuus ajan mittaan paranevat.

Elektronisk publicering