Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2011
Sidantal 53 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 101
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-873-2 (pdf)
Sammandrag

Jonkerinsalon luonnonsuojelualue on perustettu vuonna 1991 annetulla lailla (135/1991). Kokonaisalaltaan se on 1 332 ha. Alueeseen rajautuu vanhojen metsien suojeluohjelmakohteita, jotka yhdessä sisältyvät Suomen Natura 2000 -ohjelmaan 3 639 ha:n kokoisena SCI-alueena.

Jonkerinsalon perustamistarkoituksena on erämaisena ja paikoin lähes luonnontilaisena säilyneen metsä-, suo- ja pienvesistöluonnon suojeleminen sekä uhanalaisten eliöiden elinpaikkojen säilyttäminen. Alue palvelee myös luonnon- ja ympäristöntutkimusta sekä opetusta. Siellä esiintyy useita EU:n luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteissä mainittuja kasvilajeja sekä lintudirektiivin (79/409/ETY) liitteessä mainittuja harvinaisia lintulajeja. Tärkeimmät luonnonarvot ovat ainutlaatuisen arvokkaat boreaaliset luonnonmetsät sekä niihin liittyvät luonnontilaiset, monipuoliset suoalueet.

Jonkerinsalo on paikallisesti merkittävä luonnonnähtävyys, ja rotkolaaksonsa ansiosta se houkuttelee erityisesti kesäaikaisia kävijöitä. Erämaahistorian ja siihen liittyvän paikallishistorian takia alue on myös kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde.

Luonnonsuojelualueen käyttö on varsin vähäistä, ja kaikki käyttömuodot ovat hyvin sopusoinnussa perustamistavoitteiden kanssa. Suunnittelujakson aikana alueen nykyinen käyttö jatkuu entisellään. Suojelutavoitteiden edellyttämät toimenpidetarpeet ovat verraten vähäisiä; pääsääntöisesti luonnon annetaan kehittyä omin ehdoin.

Virkistyskäytöllisenä tavoitteena on tarjota paikallisille asukkaille ja omatoimisille matkailijoille mahdollisuus virkistäytymiseen, marjastukseen, eränkäyntiin sekä luontoelämyksiin. Rotkolaaksoa ihailemaan saapuville päiväretkeilijöille taataan mahdollisuus vaivattomaan ja turvalliseen retkeilyyn. Alueen opastuksessa kulttuurihistoria ja luonnon erityispiirteet tuodaan esille, ja siten pyritään lisäämään kävijöiden tietämystä.

Luontomatkailun näkökulmasta aluetta ylläpidetään erämaisena kohteena, eikä sinne houkutella suuria määriä kävijöitä. Opastusta lisäämällä ja yhtenäistämällä on tarkoitus entistä paremmin niveltää yhteen Jongunjoen melontareitin ja Jonkerinsalon virkistys- ja luontomatkailukäyttö.

Jonkerinsalon hks (29 KB, gif)
Elektronisk publicering