Författare Hiltunen Veikko, Kytövuori Tapio, Siira Jorma, Jorri Eeva-Liisa, Leskinen Aarne, Leskinen Jarmo, Meriruoko Ari, Santala Eija, Soinne Hanna, Tolonen Arto, Tolonen Jyrki
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1997
Sidantal 76 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 8
ISSN-L 1239-1670
ISBN 952-446-064-5
Sammandrag

Projektin tehtävänä oli laatia monitavoitteinen luonnonvarasuunnitelma Kainuun alueelle osallistavan suunnittelun periaatteita noudattaen. Projekti toteutettiin 1.4. 1995 – 31.1. 1997 välisenä aikana.

Suunnittelun pääosat ovat lähtötilan analyysi, tavoiteanalyysi, toimintalinjan valinta ja toimintaohjelma. Lähtötilan analyysissä arvioitiin metsien tilaa ja käyttöä eri näkökulmista suunnittelun alkutilanteessa. Tavoiteanalyysissä selvitettiin metsien tulevaan käyttöön (=hoito, käyttö ja suojelu) kohdistuvia tavoitteita ja erilaisten käyttövaihtoehtojen tuloksia. Tuloksia mitattiin ja arvotettiin noin kymmenellä kestävän kehityksen ekologista, taloudellista ja sosiaalista ulottuvuutta kuvaavalla mittarilla. Tulevan kauden toimintastrategian eli toiminnan peruslinjan valinnassa tavoitteet ja mahdollisuudet sovitettiin mahdollisimman hyvin yhteen. Toimintaohjelma konkretisoi valitun toimintalinjan metsien käsittelyn suoritetavoitteina kaudelle 1997 – 2001.

Vuosien 1997 – 2006 toimintastrategiassa painottuvat Kainuun valtion metsien kansallisesti merkittävä luonnonsuojelurooli, hyvä metsänhoito, alueellisesti ja paikallisesti tärkeä puuhuolto- ja työllistämisvastuu, terve talous sekä metsien virkistys- ja matkailukäyttö. Alueelliset ja paikalliset erityispiirteet otetaan huomioon eri toimintojen yhteensovittamisessa. Toimintalinja tarkistetaan kauden puolivällissä.

Metsätalous on Metsähallituksen yritystoiminnan ydin Kainuussa. Talousmetsien kokonaisala on noin 620 000 hehtaaria, mistä metsämaata on 441 000 hehtaaria. Metsämaasta 96 500 hehtaarilla on metsien virkistyskäyttöön tai luonnonsuojeluun liittyviä erityisarvoja (maisema- ja riista-alueet, avainbiotoopit, ekologiset käytävät ja askelkivet ym.). Vuotuinen hakkuumäärä on noin 650 000 – 700 000 kuutiometriä käyttöpuuta. Pitkän aikavälin puuntuotantopohjaa vahvistetaan maanostoin.

Luonnonsuojelualueiden määrä kaksinkertaistuu vuoden 1995 lähtötilanteesta, kokonaisalaltaan 115 000 hehtaariin. Metsämaata suojelualueilla on noin 63 000 hehtaaria. Suojeluohjelmien toteuttaminen ja talousmetsien luonnonsuojelu alue-ekologisen suunnittelun ja ympäristöoppaan avulla ovat keskeisiä tavoiteohjelman toimenpiteitä.

Metsien virkistyskäyttöä varten laaditaan toimintaohjelma tuotteistamista ja markkinointia varten sekä metsien virkistysarvojen säilyttämiseksi. Virkistysalueiden määrä kasvaa 15 000 hehtaariin.

Maanjalostus ja maa-aineskauppa ovat osa Metsähallituksen yritystoimintaa. Maanjalostus tähtää suojeluvaihtojen toteuttamiseen ja maa-aineskaupalla vastataan kysyntään.

Metsähallituksen liikevaihto Kainuussa on noin 195 miljoonaa markkaa vuodessa. Työtä on tarjolla 350 – 400 henkilötyövuotta. Toiminnallaan Metsähallitus tukee Kainuun elinvoimaisuuden säilymistä ja maakunnan kehittämisohjelmien toteutumista.

Upplagan har utgått