Författare Sartamo Laura
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2012
Sidantal 45 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 168
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-903-6 (pdf)
Sammandrag

Kalajoen meriluontokeskus on Metsähallituksen luontopalvelujen asiakaspalvelupiste. Luontokeskus sijaitsee 8 km Kalajoen keskustasta etelään, Kalajoen Hiekkasärkillä, ja se esittelee Perämeren alueen luontoa pääteemoinaan maankohoamisilmiö, hiekka ja meri. Näyttelyssä voi tutustua Perämeren alueen luontoon ja kulttuuriperintöön kuvien, tekstien, tietokonepelien ja filmien avulla. Meriluontokeskus on avattu vuonna 2007.

Tutkimus on ensimmäinen luontokeskuksessa tehty asiakastutkimus, ja se toteutettiin Metsähallituksen vakioiduilla menetelmillä. Näin tulokset ovat vertailukelpoisia Metsähallituksen luontopalvelujen muiden vastaavien asiakastutkimusten sekä meriluontokeskuksen omien vastaisuudessa tehtävien tutkimusten kanssa. Asiakastyytyväisyyttä mitataan myös jatkuvalla palautteella.

Aineisto kerättiin vuonna 2009 kesäkuun lopulta marraskuulle. Sesonkiaikana aineistoa kerättiin kahtena päivänä viikossa ja sesongin ulkopuolella kerran viikossa. Päivät arvottiin etukäteen, mutta keruusuunnitelmaan tuli joitakin muutoksia jälkikäteen.

Meriluontokeskuksessa vieraillaan useimmiten oman perheen jäsenten kanssa, ja perheeseen kuuluu usein lapsia. Meriluontokeskukseen tullaan pääasiassa omalla autolla. Vastanneista reilulla puolella oli ammattikoulutus tai opistotasoinen koulutus. Lähiympäristön luontokohteissa tutkimukseen vastanneet harrastivat yleisimmin kävelyä ja uintia. Monesti meriluontokeskuksen asiakkaat ovat myös ympäröivän matkailualueen, Kalajoen Hiekkasärkkien, matkailuyritysten asiakkaita. Meriluontokeskus on asiakkailleen usein suunnittelematon kohde, jonne toisinaan päädytään jopa sattumalta. Monille kävijöille tämä käynti oli niin ikään ensimmäinen käynti. Meriluontokeskusta pidetään toimivana ja siistinä paikkana, joka tarjoaa elämyksiä ja tietoa luonnosta. Ennakkoon asiakkaat kokivat saaneensa melko vähän tietoa paikasta, mutta kuitenkin koettiin, että perille löydettiin hyvin. Henkilökohtaiseen asiakaspalveluun ja yleisötietokoneeseen oltiin myös tyytyväisiä.

Tutkimuksen tietoja voidaan käyttää hyväksi kehitettäessä luontokeskuksen toimintaa ja asiakaspalvelua. Samoin niitä voidaan hyödyntää kehitettäessä yhteistyötä muiden matkailun toimijoiden kanssa koko Kalajoen Hiekkasärkkien alueella.