Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2011
Sidantal 143 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 91
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-816-9 (painettu), 978-952-446-817-6 (pdf)
Sammandrag

Kainuussa, Suomussalmen kunnan itärajalla sijaitseva Kalevalapuiston alue koostuu paristakymmenestä kohteesta, joista muodostuu yhteensä noin 27 400 ha:n suuruinen suojelualuekokonaisuus (= suunnittelualue). Suurimmat yksittäiset alueet ovat Martinselkosen suojelualue, Murhisalo ja Sydänmaanaron–Raatesuon alue. Samaan toiminnalliseen puistokokonaisuuteen kuuluvat myös Hossan retkeilyalue (8 934 ha) kunnan pohjoisosassa, Malahvian alue ja Suomussalmen vienalaiskylien maisema-alue kunnan eteläosassa. Toiminnallisen kokonaisuuden pinta-alaksi tulee noin 39 000 ha. Valtakunnan rajan toiselle puolelle Venäjän Karjalaan on perustettu 74 000 ha:n laajuinen Kalevalan kansallispuisto.

Suunnittelualue muodostaa luonnonsuojelun kannalta merkittävän alueen Natura-luontotyyppien, vanhojen metsien, suoluonnon, pienvesien sekä eläimistön ja vanhojen metsien lajiston suojelun kannalta.

Alueelta löytyy merkkejä ihmisten toiminnasta jo esihistorialliselta ajalta. Maisemaan ovat jättäneet jälkensä vanhakantainen pyyntikulttuuri, metsätalous ja uitto sekä perinteiseen maatalouteen liittyvä luonnonniittykulttuuri.

Kalevalapuiston alueella on merkitystä myös virkistyskäytön ja luontomatkailun kannalta. Kalevalapuistot ovat yksi ns. puistopari Suomen ja Venäjän rajalla. Yhteistyötä ollaan aloittamassa luonnonsuojelun, palveluiden kehittämisen ja luontomatkailun aloilla. Alue on paikallisesti ja maakunnallisesti merkittävä luontomatkailun ja virkistyskäytön kehittämiskohteena.

Alueen pääasiallinen käyttömuoto on luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelu. Aluetta kehitetään matkailukohteena siten, etteivät suunnittelualueen suojeluarvot vaarannu. Suojeluarvot turvataan käytön ohjauksella ja mahdollisesti vyöhykerajauksilla.

Kalevalapuiston säädösvalmistelu on vielä kesken, ja asetusta odotetaan lähivuosien aikana.