Författare Metsähallitus luontopalvelut, Metsäntutkimuslaitos
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2009
Sidantal 19 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Metsähallitus on ensimmäistä kertaa selvittänyt kansallispuistojen ja valtion retkeilyalueiden sekä muutaman muun matkailullisesti merkittävän suojelualueen käyttäjien rahankäytöstä syntyvät paikallistaloudelliset tulo- ja työllisyysvaikutukset. Vaikutukset on laskettu Metsähallituksen luontopalveluiden ja Metsäntutkimuslaitoksen yhteistyössä kehittämällä menetelmällä, joka perustuu Yhdysvalloissa käytössä olevaan MGM2-malliin. Menetelmässä hyödynnetään käyntikertatietoja, kävijöiden rahankäyttötietoja sekä rahan kiertämistä paikallistaloudessa kuvaavia kertoimia. Raportissa esitetyt vaikutukset eivät kuvaa kohdealueen kokonaisarvoa, vaan kävijöiden rahankäytöstä alueelle syntyviä rahavirtoja ja niihin liittyviä työpaikkoja.

Vuoden 2008 käyntimäärillä ja uusimpien käytössä olevien kävijätutkimustietojen avulla arvioituna kansallispuistojen kävijöiden rahankäytön tulovaikutukset olivat yhteensä 70,1 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutukset 893 henkilötyövuotta. Valtion retkeilyalueilla vastaavat luvut olivat 16,9 milj. euroa ja 217 htv. Tulokset osoittavat, että valtion kansallispuistoihin ja retkeilyalueisiin sijoittamat varat saadaan takaisin moninkertaisesti paikallisena elinkeinotoimintana ja työpaikkoina.

Jatkossa paikallistaloudellisia vaikutuksia seurataan vuosittain. Tässä esitettävät laskelmat tarkentuvat tulevina vuosina, kun alueilta saadaan lisää kävijätutkimustietoa.