Författare Toivonen Heikki, Leivo Anneli
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1993
Sidantal 96 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 14
ISSN-L 1235-6549
ISBN 951-47-8580-0 (painettu), 952-446-324-5 (pdf)
Sammandrag

Suomessa tehtävää kasvillisuuskartoitusta on haitannut yhtenäisen, kaikki kasvillisuuden pääryhmät käsittävän kasvillisuusluokituksen puuttuminen. Tämä työ on ehdotus tällaiseksi luokitukseksi. Tuloksena on hierarkkinen, pääasiassa nelitasoinen luokittelu, jonka yksiköt voidaan ilmaista myös numerokoodin avulla. Ensimmäinen hierarkiataso osoittaa kasvillisuuden pääryhmän. Nämä ovat 1. Kallio- ja louhikkokasvillisuus, 2. Paljakkakasvillisuus, 3. Metsäkasvillisuus, 4. Suokasvillisuus, 5. Rantakasvillisuus, 6. Vesikasvillisuus, 7. Perinnekasvillisuus ja 8. Kulttuurikasvillisuus. Toinen hierarkiataso osoittaa osoittaa pääryhmän tärkeimmät yksiköt. Ensimmäinen ja toinen hierarkiataso ovat yleensä fysiognomisia. Kolmas hierarkiataso osoittaa kasvillisuus- tai kasvupaikkatyyppiryhmää. Varsinaiset kasvillisuustyypit ovat yleensä neljännellä hierarkiatasolla.

Kasvillisuustyypit ovat osaksi meillä perinteisesti käytettyjä tyyppejä. Kallio-, metsä-, ranta-, vesi-, perinne- ja kulttuurikasvillisuudessa on kuitenkin jouduttu muodostamaan monia uusia, usein alustavia yksiköitä. Esimerkiksi metsien luokittelu perustuu vallitsevaan puulajiin.

Ehdotettu luokittelu on eräiltä osin aikaisempaa fysiognomisempi, koska samalla on pyritty parantamaan ilmavalokuvien käyttömahdollisuuksia kasvillisuuskartoituksessa. Ilmavalokuvien käyttömahdollisuuksia käsitellään lyhyesti kussakin kasvillisuuden pääryhmässä.

Kolmen ylimmän hierarkiatason luokitteluyksiköille esitetään kirjainlyhenteet.

Kasvillisuustyypittelyn lisäksi selvityksessä esitetään kasvillisuuskartoitusta koskevia ohjeita, mm. puuston ominaisuuksien arvioimiseksi.

Tätä versiota kokeillaan eräissä käynnissä olevissa kasvillisuuskartoitushankkeissa. Luokituksesta on tarkoitus tehdä uusi laajennettu versio, johon sisällytetään myös kasvillisuustyyppien kuvauksia.

Upplagan har utgått