Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 1 s.
Språk
english
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Kauhaneva-Pohjoiskangas nationalpark är den södra myrnaturens pärla, en ödemarkslik fågeloas längs en medeltida väg. Kyrönkangasvägen leder dig genom vidsträckta tallmoar till Kauhanevas vitmossor och höljor. På våren stämmer Kauhanevas brokiga och värdefulla fågelbestånd upp till sång a cappella. Under andra tider inbjuder myrnaturen till att njuta av tysta och rofulla stunder.

Wild windswept bogs extend westwards from the old medieval road that leads northwards through the pine forests of Kyrönkangas. This is a great place to come and watch birds, especially in the springtime when songbirds sing in the woods and marshes. The marshes offer peace and proximity to nature at any time of year.