Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sidantal 5 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Metsähallitus on luonnonsuojelulain (1096/1996) 20 § nojalla antanut tämän Kauhajoen, Karvian ja Honkajoen kunnissa sijaitsevan Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuiston käyttäjiä koskevan järjestyssäännön. Kansallispuisto on perustettu 14.10.1981 annetulla lailla eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta kansallispuistoiksi ja luonnonpuistoiksi (674/1981).

Tämä järjestyssääntö sisältää ne määräykset ja ohjeet, jotka alueella kulkijoiden tulee tietää ja tuntea. Järjestyssääntöön on otettu eri laeista johtuvia määräyksiä, jotka koskevat alueen käyttäjiä. Järjestyssäännössä on myös määräyksiä, jotka Metsähallitus on kansallispuiston hallinnosta vastaavana viranomaisena ja maanhaltijan ominaisuudessa oikeutettu ja velvollinen antamaan.

Järjestyssäännön määräykset noudattavat periaatteita, jotka on esitetty ympäristöministeriön luonnonsuojelulain 19 §:n nojalla 12.1.2017 vahvistamassa Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmassa.