Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1999
Sidantal 51 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 50
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-121-8 (painettu)
Tillgänglig i tryckt format