Författare Päivinen Jussi, Suomi Tiina, Ahlroth Petri, Hyvärinen Esko, Korkeamäki Esa, Mattila Jaakko, Rintala Teemu, Suhonen Jukka
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1999
Sidantal 63 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 100
ISSN-L 1235-6549
ISBN 952-446-146-3 (painettu)
Sammandrag

Tutkimuksessa selvitettiin yhteensä 16 entisen Keski-Suomen läänin alueella sijaitsevan vanhan metsän alueen uhanalaisia lajeja: kovakuoriais- ja ludelajistoa sekä kääpälajistoa. Jokaiselle tutkimusalueelle muodostettiin neljä tutkimusruutua, joilla käytettiin kahta erilaista hyönteisten pyyntimenetelmää: ikkunapyydyksiä ja käsinkeruuta. Lisäksi alueille sijoitettiin kuoppapyydyksiä. Tutkimuksessa havaittiin yhteensä 16 uhanalaista hyönteislajia ja neljä uhanalaista kääpälajia. Kovakuoriaisten laji- ja yksilömäärät olivat korkeampia niillä tutkimusruuduilla, joilla oli useampia kääpälajeja. Ruuduilta, joilla havaittiin useampia kääpälajeja, tavattiin keskimäärin harvinaisempaa kovakuoriaislajistoa kuin ruuduilta, joilla havaittiin vain vähän kääpiä.

Haavalla elävien hyönteislajien elinmahdollisuuksien ylläpitämiseksi suosittelemme haapatukkien kuljettamista sekä Muuramen Kuusimäkeen että Jyväskylän maalaiskunnan Murtoselän metsään. Jämsän Edessalon saaressa sijaitsevan Kolvonmaan arboretumin ja alueella olevien hakattujen alueiden luonnontilan palauttamiseen soveltuisi hyvin kulottaminen pienissä erissä pitkän aikavälin kuluessa. Myös Jyväskylän maalaiskunnan osittain palaneella Palstonvuoren alueella kannattaa harkita alueen osittaista kulottamista, jotta alueella säilyisi kulojatkumo. Pihtiputaan Kivinevan kostean, vanhan metsän pienilmaston turvaamiseksi tulee alue säilyttää luonnontilaisena. Kivinevan läheisyydessä sijaitsevien Viitasaaren Niinimäen ja Karhukankaan luonnontila tulisi myös säilyttää ennallaan ja lopettaa avohakkuut ympäröivillä vanhan metsän alueilla.