Författare Träskelin Henna, Louekari Oma, Oikarinen-Mäenpää Miikka, Tervo-Kankare Kaarina
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2018
Sidantal 48 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
ISBN 978-952-295-226-4 (pdf)
Sammandrag

Tässä oppaassa keskitytään matkailun kehittämisen taloudelliseen, kulttuuriseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen Land of National Parks -alueella; Syötteen, Hossan, Oulangan, Riisitunturin ja Paanajärven kansallispuistojen lähialueilla. Opas tarjoaa matkailuyrityksille eväitä kestävyyden eri osa-alueiden ymmärtämiseksi ja huomioimiseksi yrityksen toiminnassa. Tarkoituksena on, että yritys pystyisi oppaan avulla tekemään oman kestävän matkailun suunnitelmansa.

Oppaan alkuluvut antavat lukijalle yleistä tietoa kestävyyden osa-alueista ja niiden merkityksestä matkailussa. Kolmanteen ja neljänteen lukuun on koottu konkreettisia esimerkkejä kestävän matkailun osa-alueista ja keinoista tuoda näitä asioita esiin markkinointiviestinnässä. Oppaan lopusta löytyvät vinkit oman kestävyyssuunnitelman tekemiseen ja erilaisiin indikaattoreihin, joita oman kestävyyden arvioimisessa voi hyödyntää. Mukaan on koottu myös hyviä muita tiedonlähteitä, joista asiasta kiinnostunut voi hakea lisäinformaatiota.

Opas on toteutettu osana Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämää Euroopan aluekehitysrahastosta rahoitettua Kansainvälistyvän Ruka-Kuusamo matkailualueen kilpailukyvyn kehittäminen: Gateway to Kuusamo Lapland -hanketta.