Författare Kinnunen Matti, Parikka Matti, Kaukonen Maarit, Hirvonen Reijo, Ollila Heikki, Repola Einari
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2000
Sidantal 59 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja
ISBN 952-446-254-0
Sammandrag

Alue-ekologinen suunnittelu on monitavoitteisen metsäsuunnittelun apuväline, jonka avulla pyritäänturvaamaan talousmetsien monimuotoisuuden säilyminen sekä sovittamaan yhteen metsien jametsäluonnon erilaisia käyttömuotoja. Tavoitteet ovat taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia; metsätalous,luonnonsuojelu, retkeily, luontomatkailu ja maisemanhoito muodostavat omine tavoitteineenkokonaisuuden, joka on otettava huomioon metsäsuunnittelussa.

Kestilä-Pyhäntä-Piippola suunnitelma-alue kuuluu pääosiltaan Siikajoen vesistöalueeseen. Alueenkokonaispinta-ala (maat + vedet) on 20 693 ha. Kokonaismaa-alasta turvemaita on noin 72 % (13 474 ha)ja kivennäismaita on noin 28 % (5 273 ha). Turvemaista on ojitettu noin 77 %.

Suunnittelualueelle on perustettu kaksi soidensuojelualuetta: Törmäsenrimpi-Kolkanneva (577 ha) jaRumala-Kuvaja-Oudonrimpi (1 000 ha). Lisäksi on soidensuojelutarkoituksiin varattu Köyryrimpi-Ollikkaanrimpi,Pellikaisenneva ja Iso Suksineva-Ahvenjärvenneva-Turvaneva, yhteensä 1 045 ha.Vanhojen metsien suojelutarkoituksiin on varattu Loukkukaarron alue, jonka pinta-ala on 32 ha.

Suunnittelualueelle tyypillisiä luontokohteita ovat purot, kalliot, karut suot ja pienialaiset lehdot.Metsälain mukaisia luontokohteita on löytynyt noin 0,8 %:sta talousmetsien pinta-alasta.

Suunnitelman taloudelliset vaikutukset ovat suurimmillaan ensimmäisellä 10-vuotisjaksolla. Hakkuukertymäja nettotulot pienenevät 7 % verrattuna vaihtoehtoon, jossa huomioidaan ainoastaan metsälakikohteet.Ero kuitenkin tasoittuu jo toisella 10-vuotisjaksolla. Huomattavan suuri kokonaiskertymänkasvu on tulossa suunnitelmakauden aikana siitä huolimatta, että toiminnan painopiste on harvennusmetsienkäsittelyssä.

Suunnitelmaa täydennetään suunnittelukauden aikana päivittämällä paikkatietoihin tietoja toimenpidesuunnittelunyhteydessä löytyneillä tai muutoin esille tulleilla uusilla tiedoilla. Viiden vuoden kuluttua suunnitelman valmistumisesta järjestetään katselmus. Siinä yhteydessä todetaan suunnitelman toteutustilanneja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin suunnitelman päivittämiseksi.

Upplagan har utgått