Författare Kontiokari Heidi
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2008
Sidantal 29 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Kilpelänkankaan virkistysmetsä on Kuhmon kaupungissa sijaitseva sotamuistoalue. Kilpelänkankaan maastossa käytiin talvisodan Kuhmon rintaman ankarimpia taisteluja v. 1939-40. Alueella on nykyään talvisodan muistomerkki sekä sotahistoriaa ja uittoperinnettä esittelevä retkeilypolku. Kilpelänkankaasta perustettiin luonnonhoitometsä Metsähallituksen omalla päätöksellä v. 1970 ja se muutettiin virkistysmetsäksi 2000-luvun alussa. Metsähallituksen metsätalousalueille perustamat virkistysmetsät ovat ensisijaisesti virkistystarkoituksiin varattuja, usein myös maisemallisesti erikoisia alueita, joilla on virkistys- tai suojeluarvoja ja joiden hoidossa tulee korostetusti ottaa huomioon virkistyskäyttöä tukevien luonnonpiirteiden säilyminen.

Metsähallituksen suunnitteluperiaatteiden mukaan virkistyskäytön erityisalueille laaditaan tarvittaessa alueen luonteeseen sopiva hoito- ja käyttösuunnitelma, joka ohjaa alueella tapahtuvaa toimintaa ja sen kehittämistä. Tämän hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisesta on päätetty Metsähallituksen Metsien käytön Kainuun aluetiimin kokouksessa 14.11.2005. Alueelle ei ole aiemmin laadittu hoito- ja käyttösuunnitelmaa.

Elektronisk publicering