Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2006
Sidantal 77 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 4
ISSN-L 1796-2943
ISBN 952-446-475-6 (painettu), 952-446-474-8 (pdf)
Sammandrag

Koitajoen Natura-alue (7 561 ha) on Euroopan unionin mantereen Natura 2000 -ohjelmakohteista itäisin. Ilomantsin kunnassa Pohjois-Karjalassa sijaitseva Natura-alue koostuu monista eri perustein suojelluista osista. Alueen ytimen muodostavat Koivusuon luonnonpuisto ja Ruosmesuon-Hanhisuon soidensuojelualue sekä näiden välissä olevat alueet Koitajoen varrella. Pääosa (6 488 ha) Natura-alueesta toteutetaan luonnonsuojelulailla (varsinainen suojelualue) ja Hoikan alue (928 ha) metsälailla. Tämä hoito- ja käyttösuunnitelma on Metsähallituksen omaa toimintaa varten laadittu ohje koko Natura-alueen hoitamiseksi ja käytön kehittämiseksi.

Erämainen Koitajoen Natura-alue on edustava otos itäsuomalaista metsä-, suo- ja jokiluontoa. Natura-alueella on luonnontilaisia aapa- ja keidassoita sekä piensoita. Luonnontilaisen kaltaisimmat metsät ovat Koivusuon luonnonpuistossa ja Ruosmesuon-Hanhisuon soidensuojelualueella. Suojelualuerajauksen sisällä on myös aiemmin talouskäytössä olleita metsiä ja ojitettuja soita. Niiden ennallistaminen on aloitettu talvella 2004. Toimenpiteitä jatketaan vuoden 2012 loppuun saakka, vaikkakaan alueella ei toimita joka vuosi. Ennallistamisen jälkiä näkyy maastossa myös retkeilyreittien varsilla. Ennallistamisesta ja ennallistamisen seurannasta Koitajoen Natura-alueella on tehty erillinen suunnitelma.

Koitajoen Natura-alueen metsät ja suot tarjoavat eliölajistolle monipuolisia, pääosin karuja elinympäristöjä. Rehevät kohteet ovat pienialaisia ja harvalukuisia. Natura-alueelta on tehty selvityksiä esimerkiksi lintu-, kovakuoriais- ja kääpälajistosta. Niiden perusteella tiedetään, että alueella elää monia uhanalaisia ja vaateliaita lajeja. Maisemallisesti tärkeä ja alueelle leimaa-antava osa on alueen läpi virtaava Koitajoki.

Koitajoen Natura-alue on ollut omatoimiretkeilijöiden tiedossa jo pitkään. Seuraavan kymmenvuotiskauden aikana retkeilypalveluvarustusta kehitetään. Alueesta laaditaan esitteitä ja opastusta parannetaan. Uusia reittejäkin rakennetaan. Yksi tämän hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteista on helpottaa paitsi retkeilijöiden liikkumista alueella, myös paikallisten luontomatkailuyrittäjien toimintaa.

Ihmisen toiminta ennen ja nyt näkyy Koitajoen Natura-alueella selvästi. Alueen historiasta on laadittu erillinen selvitys. Natura-alueella ja sen lähituntumassa on ollut kuusi metsänvartijatorppaa. Pirhunvaaralla Koivuosuon luonnonpuistossa on edelleen rakennuksia vanhalla torpan paikalla. Alueen metsätyöhistoriasta kertovat vielä autiotupina palvelevat entiset savottarakennukset. Koitajokea on käytetty 1970-luvun alkuun saakka uittojokena. Myös toisen maailmansodan taisteluja käytiin Koitajoen alueella.

Elektronisk publicering
Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €