Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sidantal 87 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 76
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-793-3 (painettu), 978-952-446-794-0 (pdf)
Sammandrag

Tämä hoito- ja käyttösuunnitelma on tehty Savonlinnan kaupungissa sekä Heinäveden ja Enonkosken kunnissa sijaitsevalle Koloveden kansallispuiston alueelle. Suunnitelma toimii myös Koloveden–Vaaluvirran–Pyttyselän Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelmana. Natura-alue on pinta-alaltaan 7 986 ha. Tästä kansallispuistoon kuuluu noin 4 700 hehtaaria, muita suojeluun varattuja valtion maita suunnittelualueella on noin 900 hehtaaria. Osallistavaa suunnittelutapaa noudattaen laadittu suunnitelma ohjaa Metsähallituksen toimintaa Koloveden kansallispuiston hoidossa ja käytössä.

Koloveden kansallispuiston tärkeimpiä suojelullisia arvoja ovat erämainen saaristoluonto maisemineen, edustavat ja monipuoliset vanhat metsät, saimaannorppa sekä rikas kulttuuriperintö.

Suuri osa Koloveden kävijöistä kokee alueen erämaisena ja pitää alueen rauhallisuutta ja hiljaisuutta merkittävänä vetovoimatekijänä. Moottoriveneilykiellon sekä suojaisten ja jylhien kalliomaisemien ansiosta Koloveden suunnittelualue muodostaa yhden eteläisen Suomen parhaista melontaretkeilykohteista. Jääkauden muovaamat ruhjeiset kallioalueet ja kapeat selkävedet ovat ainutlaatuisia Suomen luonnossa. Eränkäynnillä, luonnontuotteiden keräilyllä ja muulla virkistyskäytöllä on myös paikallisesti huomattavaa sosiaalista merkitystä.

Koloveden kansallispuiston tärkein käyntikohde on maisemiltaan jylhä Ukonvuori, jossa sijaitsee myös toinen kansallispuiston alueen kalliomaalauksista. Kolovesi tarjoaa erinomaiset retkeilymahdollisuudet melojille. Alueella on vesiteitse saavutettavissa 12 telttailualuetta ja tulentekopaikkaa.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa sovitetaan kestävällä tavalla yhteen alueen luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelu, ympäristökasvatus ja -opetus, tutkimustoiminta, virkistyskäyttö ja luontomatkailu sekä alueen muut käyttömuodot. Vyöhykejaon avulla toteutettava toimintojen ohjaaminen eri tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla on yksi tärkeimmistä keinoista ohjata kansallispuiston käyttöä.

Koloveden kansallispuiston kävijämäärää pyritään hoito- ja käyttösuunnitelman ratkaisuilla hallitusti lisäämään. Alueen herkät luontoarvot voidaan parhaiten huomioida kehittämällä matkailukäyttöä ja retkeilypalveluita erityisesti melontaretkeilyn ja päiväpatikoinnin näkökulmasta. Vaajasalon eteläosan, Nahkiaissalon ja Kirkkorannan alueet käsittävälle virkistysvyöhykkeelle on mahdollista toteuttaa yli 10 km uutta polkureittiä.

Ympärivuotisia liikkumiskieltoalueita supistetaan Vaajasalon osalta, mikä parantaa mm. alueen melontamahdollisuuksia. Virkistyskäyttöä ohjataan myös jatkossa siten, että alueen vetovoimatekijät hiljaisuus ja luonnontilaisuus säilyvät. Alueen käyttö painottuu myös jatkossa sulan veden aikaan, saimaannorpan pesimärauha turvataan talviaikaisten rajoitusvyöhykkeiden avulla.Suunnitelmassa esitettyjen kehittämistoimenpiteiden ansiosta Koloveden kansallispuiston vetovoiman matkailukohteena odotetaan kasvavan, mikä lisää myös alueen paikallistaloudellista vaikuttavuutta. Erityisesti päiväpatikointimahdollisuuksien paranemisen ennakoidaan lisäävän kävijöiden viipymää matkailualueella, mikä puolestaan kasvattaa lähialueella majoituksen ja muiden palvelujen kysyntää.

Elektronisk publicering
Tillgänglig i tryckt format
Pris 15 €