Författare Kurikka Tuula, Lehtonen Tanja
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1993
Sidantal 39 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 8
ISSN-L 1235-6549
ISBN 951-47-7542-2 (painettu)
Sammandrag

Raportti on kuvaus Koloveden kansallispuiston kasvillisuudesta. Se kuuluu luonnonsuojelualueilta tehtäviin perusselvityksiin. Kartoituksessa on kasvillisuustyyppien ja kasvilajiston lisäksi tarkasteltu myös metsärakennetta.

Koloveden kansallispuistoa luonnehtii vaihteleva topografia ja sen luoma mosaiikkimainen metsäkuva. Kallioisilla alueilla kasvaa valoisia männiköitä ja kallioiden välisissä notkelmissa tuoreita ja lehtomaisia kankaita ja reheviä korpia. Tuoreet ja lehtomaiset kankaat ja korvet ovat tiheitä kuusen vallitsemia männyn, koivun, haavan ja muiden lehtipuiden kirjavoimia sekametsiä. Reilu puolet Koloveden metsistä on yli satavuotiaita. Metsissä on paikoin runsaastikin maapuuta ja kuollutta pystypuuta, joiden merkitys uhanalaisille ja harvinaistuneille lajeille on suuri. Kansallispuistossa on aiemmin harjoitetun metsätalouden vuoksi myös nuoria metsiä, joten alueen metsät muodostavat sarjan eri-ikäisiä metsäsukkessiovaiheita.

Järvi-Suomen alueelle tyypillisesti soita on vähän. Suot ovat kapeita korpijuotteja tai pienialaisia rämepainanteita kallioiden välissä.

Erämaiselle metsäluonnolle vastapainon muodostavat kulttuuriympäristöt, Huuhtiniemen entisen metsänvartijatilan ja Mäntysalon kämpän pihapiirit.

Upplagan har utgått