Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sidantal 77 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 80
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-800-8 (pdf)
Sammandrag

Kolvananuuro ja lähialueet Natura 2000 -alue (194,7 ha) sijaitsee Pohjois-Karjalassa Enon ja Kontiolahden kuntien rajalla. Alueen erikoisuus on Kolvananuuro-niminen kilometrin mittainen kapea rotkolaakso, jonka pystysuorat jyrkänteet ovat 15–60 m korkeita. Putkilokasvi- ja sienilajisto on monipuolinen johtuen erilaisten kasvupaikkojen runsaudesta. Kolvananuurossa on mm. reheviä saniaislehtoja sekä kalliopahtoja, joissa alkuperältään eteläiset ja pohjoiset putkilokasvit kasvavat rinnatusten.

Valtionmaita Natura-alueella ja sen läheisyydessä on 171 ha, yksityisiä suojelualueita 25 ha. Suojelemattomia maita on noin 10 ha, joista valtaosa on osakaskunnan vesialuetta. Osasta aluetta on vuonna 1994 asetuksella 1115/1993 perustettu Kolvananuuron vanhojen metsien suojelualue, jonka pinta-ala on 76 ha.

Kolvananuuro on pieni osa kymmeniä kilometrejä pitkää luode-kaakkosuuntaista murroslaaksoa, joka on muodostunut noin 1 900–1 800 miljoonaa vuotta sitten. Paikka on geologisen historiansa vuoksi ainutlaatuinen ja tarkasti tutkittu kohde. Kolvananuuron monipuolinen kasvisto on ollut kasvitieteilijöiden tutkimuskohteena jo 1950-luvulla.

Retkeilijät ottivat Kolvananuuron omakseen jo 1960-luvulla. Kontiolahden ja Enon kunnat sekä paikalliset luontoharrastajat ovat vastanneet alueen opasteista ennen sen hankkimista valtiolle. Uuron reitti -luontopolku kulkee läpi jylhimmän ja luonnonsuojelullisesti arvokkaimman alueen. Kolvananuuro on Enon kunnan huoltaman Patvinpolun ja Kontiolahden kunnan huoltaman Kolinpolun risteymäkohdassa.

Tässä hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetään kaikista Kolvananuuron valtionmaista perustettavaksi luonnonsuojelulain (1096/1996) tarkoittama luonnonsuojelualue sekä parannuksia retkeilyn palvelurakenteisiin.

Elektronisk publicering