Författare Keränen Saara, Heikkilä Raimo, Lindholm Tapio
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1995
Sidantal 50 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 53
ISSN-L 1235-6549
ISBN 951-53-0614-0 (painettu)
Sammandrag

Teerisuo-Lososuon ja Suoniemensuon soidensuojelualueet sijaitsevat Kuhmossa, joka suoaluejaossa kuuluu Pohjanmaan aapasuovyöhykkeeseen. Tässä tutkimuksessa on selvitetty, kuinka soidensuojelualueet on rajattu suhteessa soiden valuma-aluejärjestelmään.

Teerisuo-Lososuon soidensuojelualue on pinta-alaltaan 2022 ha. Soiden osuus alueesta on 61 %. Valuma-aluejärjestelmästä 84 % kuuluu soidensuojelualueeseen. 9 % valuma-aluejärjestelmästä on metsätalouskäytössä. Hakattuja alueita on eniten Kelopuron, Pitkälammen ja Syväpuron valuma-alueilla. 1980-luvulla tehdyt hakkuut Kelopurolla vaikuttavat eniten soidensuojelualueen luonnontilaan. Laajimmat ojitusalueet sijaitsevat Kelopuron ja Pitkälammen valuma-alueilla. Ojitukset Lososuon kaakkoisosassa ja Iso-Korkean luoteispuolella ovat kuivattaneet soidensuojelualuetta.

Suoniemensuon soidensuojelualueen pinta-ala on 522,6 ha. Alueesta noin 80 % on suota. 61 % valuma-aluejärjestelmästä kuuluu soidensuojelualueeseen. 18 % valuma-aluejärjestelmästä on metsätalouskäytössä. Hakattuja alueita on varsinkin Suoniemenlammen, Joutenlammen ja Pykäläjoen valuma-alueilla. Joutensuolla oleva laaja ojitusalue ei ole kuivattanut soidensuojelualuetta.

Molempien soidensuojelualueiden suot ovat pääosin vähäravinteisia avosoita. Avosoiden reunoilla on usein isovarpurämettä ja tupasvillarämettä. Tyypillistä on kangasmetsäsaarekkeiden selvä erottuminen avosoista.

Soidensuojelualueiden luonnontilan säilyttämisen varmistaminen edellyttäisi koko valuma-aluejärjestelmän jättämistä luonnontilaan, mikä vaatisi Teerisuo-Lososuolla 395 ha ja Suoniemensuolla 268 ha laajuisen alueen suojelemista. 50 metrin levyisen suojavyöhykkeen jättäminen suojelualueen reunaan vaatisi Teerisuo-Lososuolla yhteensä 1,7 km2 ja Suoniemensuolla 1,0 km2 laajuisen alueen rauhoittamista metsänhoitotoimien ulkopuolelle. Suoniemensuolla koko valuma-aluejärjestelmän suojeleminen olisi tarpeen, koska pienenä alueena se on herkkä muutoksille suojelualueen reunassa.

Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €