Författare Kinnunen Arto, Anttila Mika, Autio Reino, Kuosmanen Reijo, Pekkanen Martti, Vainikainen Osmo, Vehmas Tuomo
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1998
Sidantal 53 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja
ISBN 952-446-084-x
Sammandrag

Alue-ekologinen suunnittelu on monitavoitteisen metsäsuunnittelun apuväline, jonka avulla pyritään turvaamaan talousmetsien monimuotoisuuden säilyminen sekä sovittamaan yhteen metsien ja met-säluonnon erilaisia käyttömuotoja. Tavoitteena on metsien talous- ja virkistyskäytön ohjaaminen siten, että alueella luontaisesti esiintyvien eliölajien säilyminen ja leviämismahdollisuudet turvataan.

Kulhan alue-ekologinen suunnitelma-alue sijaitsee Keski-Suomen maakunnan länsiosissa Multian, Pylkönmäen ja Saarijärven kuntien aleella. Metsähallituksen maita on suunnitelma-alueella on noin 8 000 hehtaaria ja tarkastelussa mukana oli lisäksi UPM-Kymmene Metsän maita noin 2 300 hehtaaria.

Suunnitelma-alue on vedenjakajaseutua ja se sijaitsee Keski-Suomen korkeimmilla alueilla. Alueen matalimmatkin maastokohdat ovat laajalti 200 metrin tasossa. Alueelle on luonteenomaista soiden suuri määrä, noin puolet maa-alasta. Suot ovat karuja ja suurin osa niistä on ojitettu. Myös alueen kivennäismaat ovat varsin karuja; 85 % on tyypiltään kuivahkoja tai niitä karumpia kangasmaita.

Eräs suunnittelun kannalta keskeinen asia on Kulhan alueen vanhojen ja erityisesti vanhojen kuusi- ja lehtipuumetsien vähäinen määrä. Suunnitelmassa pääosa luonnonsuojelualueita tai muita arvokkaita luontokohteita yhdistävistä ekologisista käytävistä on sijoitettu jokien ja purouomien varsille. Kun lähes kaikki käytävämetsät jäävät kehittymään luontaisesti, muotoutuu vesistöjen lähelle vähitellen runsaasti lahopuuta sisältäviä kuusi- ja lehtipuuvaltaisia vanhoja metsiä, mikä vastaa hyvin luonnonmetsien metsikkökuvaa. Lisäksi lehtipuun ja kuusen osuutta lisätään sekä talouskytössä että talouskäytön ulkopuolella olevissa metsissä puulajisuhteiden palauttamiseksi lähemmäksi luonnonmetsissä vallinnutta tilannetta. Suunnitelma-alueelta löytyi useita Liito-oravan reviirejä. Liito-oravan reviirien turvaaminen ja uusien reviirien luominen on suunnitelman eräs tärkeä lähiajan tavoite.

Upplagan har utgått