Författare Kettunen Anna, Berghäll Jonna
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2008
Sidantal 59 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 107
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-657-8 (pdf)
Sammandrag

Kurjenrahkan kansallispuistossa touko-lokakuussa 2007 tehdyllä kävijätutkimuksella selvitettiin mm. käyntien alueellista jakautumista, kävijärakennetta ja kävijöiden mielipiteitä kansallispuiston palveluista. Vastauksia lomakekyselyyn saatiin yhteensä 277 kävijältä.

35 km:n päässä Turusta sijaitsevaan kansallispuistoon tultiin lähes aina päiväretkelle. Yli puolet vastaajista oli turkulaisia – Varsinais-Suomen ja Satakunnan ulkopuolisia kävijöitä oli vain noin 10 % kyselyyn vastanneista. Vastaajien sukupuolijakauma oli tasainen ja keski-ikä 45 vuotta. Yli 90 % vastaajista liikkui kansallispuistossa 2–5 hengen seurueissa, ja joka neljännen vastaajan seurueeseen kuului vähintään yksi lapsi. Kurjenrahkalla olivat kuitenkin yleisiä myös suuret ryhmät. Lähes joka kymmenennen vastaajan ryhmässä oli vähintään yksi liikuntaesteinen henkilö.

Suosituimpia käyntikohteita olivat Kuhankuonon rajakivi, Kurjenpesän piha-alue, luontotupa sekä Savojärven länsipuolella kansallispuiston välittömässä läheisyydessä oleva Rantapiha. Sesonki oli syksyllä ja puolet käynneistä ajoittui viikonlopuille. Keskimäärin päiväkävijät viipyivät kansallispuistossa noin neljä tuntia, ja suurin osa vastaajista oli ollut Kurjenrahkalla aiemminkin. Tutkimus vahvisti käsitystä, että Kurjenrahkan kansallispuisto toimii suurelle osalle kävijöistä lähivirkistysalueena, jolla vieraillaan toistuvasti.

Yleisin harrastus oli kävely, ja seuraavaksi suosituimpia olivat luonnosta nauttiminen ja eväsretkeily. Vaikka vastaajien tärkeimpiä virkistysmotiiveja olivat maisemista ja luonnon rauhasta nauttiminen sekä yhdessäolo läheisten kanssa, harrastusmahdollisuudet osoittautuivat jossain määrin puutteellisiksi. Ne vastasivat vain keskinkertaisesti tai huonosti joka neljännen kävijän odotuksia.

Keskimäärin tyytyväisyys palveluihin oli alhaisempi kuin tyytyväisyys luonnonympäristöön ja alueen siisteyteen. Rakenteisiin oltiin yleisimmin melko tyytyväisiä. Myös palveluiden ja rakenteiden määrään oltiin kokonaisuudessaan melko tyytyväisiä.

Vapaamuotoisten vastausten ja palautteen perusteella kävijät kaipaavat kansallispuistoon mm. päiväretkelle sopivaa rengasreittiä, vesipisteitä, kahvilaa ja reittien pituuksien parempaa merkitsemistä pysäköintialueilla oleviin opasteisiin.

Kurjenrahkan kansallispuiston käyntikertojen määrä arvioitiin touko-lokakuussa maastossa olleiden viiden elektronisen laskurin ja kävijätutkimuksen avulla. Laskennan mukaan Kuhankuonolle tehtiin touko-lokakuussa 2007 vajaa 20 000 käyntiä. Koko kansallispuiston käyntimääräksi vuonna 2007 arvioitiin noin 32 500 käyntikertaa.