Författare Salonen Marianne
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 66 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 204
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-071-0 (pdf)
Sammandrag

Kurjenrahkan kansallispuisto sijaitsee Varsinais-Suomessa Pöytyän, Auran, Turun, Ruskon, Maskun, Nousiaisten ja Mynämäen kuntien alueilla. Kansallispuisto on perustettu vuonna 1998, ja se on pinta-alaltaan noin 29 km2. Kansallispuistoon tehdään vuosittain yli 30 000 käyntiä; suurin osa kävijöistä saapuu lähialueelta – etenkin Turusta.

Kurjenrahkan kävijätutkimusta tehtiin 16.5.–2.10.2013, ja tänä aikana kerättiin 413 vastausta. Tutkimuksessa tarkastellaan kävijärakennetta, alueen käytön ajallista ja alueellista jakautumista, kävijöiden virkistysmotiiveja sekä heidän tyytyväisyyttään palveluihin ja kehittämistoiveita. Lisäksi tutkimuksessa käsitellään kävijöiden rahankäytön paikallistaloudellisia vaikutuksia.

Suurin osa kävijöistä oli päiväkävijöitä; yöpyjiä oli 18 %. Suosituimmat käyntikohteet olivat Kuhankuonon rajakivi, Kurjenpesän piha-alue, Rantapiha ja Savojärven kierros. Päiväkävijät viettivät aikaa käynnillään keskimäärin 3,6 tuntia ja yöpyjät 1,5 vuorokautta. Kävijäryhmistä suurin oli 25–34-vuotiaat. Suurin osa kävijöistä saapui 2–5 hengen seurueessa, jossa oli oman perheen jäseniä.

Tärkeimpiä motiiveja käynnille olivat luonnon kokeminen, maisemat, rentoutuminen, melun ja saasteiden välttäminen sekä yhdessäolo oman seurueen kanssa. Suosituimpia harrastuksia kansallispuistossa olivat käveleminen ja luonnosta nauttiminen. Kävijät olivat melko tyytyväisiä alueen palveluihin. Tyytyväisyyttä herättivät pysäköintipaikat, polttopuut tulipaikoilla ja polkureitistö. Myös alueen yleinen siisteys, maiseman vaihtelevuus ja yleinen turvallisuus saivat kiitosta. Sen sijaan yrittäjien tuottamat palvelut koettiin puutteellisina. Pitkospuiden huono kunto nousi esille Töykkälässä ja Vajosuolla.

Edellinen kävijätutkimus on tehty vuonna 2007. Sen jälkeen kansallispuiston palveluita on hieman parannettu ja reitistö on laajentunut. Kansallispuisto sai uuden rengasreitin Savojärven kierroksen valmistuttua 2012.

Kurjenrahkan kansallispuiston paikallistaloudelliset kokonaisvaikutukset olivat 244 644 euroa ja 3 henkilötyövuotta.