Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 4 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Fångstmän har rört sig i Kvarken redan under stenåldern. Kvarkens skärgård har haft fast bosättning sedan medeltiden, medan bosättning året om kom t.ex till Mickelsörarna först på 1800-talet. Det äldsta omnämnandet i litteraturen om Kvarken är från 1300-talet. Fisket och säljakten har varit en av huvudnäringarna från och med medeltiden och framåt,fram till slutet av 1800-talet.