Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 1 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Öjen är ett cirka 26 km2 stort gammalt skogsområde i närheten av Vasas centrum. Största delen av området är gammal grandominerad barrskog som till viss mån är försumpad. Skogslandskapet varierar från frodiga strandlundar till karga klippiga tallområden. På området finns en ca 5 km lång naturstig längs med denna infotavlor och eldplats.