Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 2 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Risö är ett mångskiftande skogsområde mellan motorvägen till Vasa och Södra stadsfjärden invid Toby åmynning. I området finns bl.a. gammal granskog, unga numera gallrade blandskogar, björkskog och klippiga tallområden. Namnet Risö härstammar från 1600-talet, då området ännu var en skild ö.

Södra Stadsfjärden är en nästan två kilometer bred och frodig havsvik, som är en viktig rastplats för flyttande fåglar och området är även en värdefull lokal internationellt sett med tanke på dess häckfågelbestånd.