Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 1 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Ängesholmens Natura 2000 -område är till sina naturvärden mångskiftande skog-/strandområden, varifrån man hittar bl.a. små träsk, öppna klippor, sandstrand och också skog av flera olika typer. Området har under åren 1940-2000 fungerat som försvarsmaktens depå- och kustartillerifort. Försvarsmaktens förflutna går att se på området som ett väg- och stignätverk, flera rivna byggnaders grunder, en brygga och även kanonunderlag och bunkrar. Av byggnaderna är det endast vaktstugan med utbyggnad som är i användningsskick. På området finns en naturstig, ett vindskydd, en eldplats och en bra naturlig simstrand. Från fästningen går det också en cirka 3,5 km lång naturstig som slutar vid Sommarö sunds simstrand.