Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 2 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Fiskarens liv kännetecknades av flit, ihärdighet och målmedveten brådska. Hela årets ansträngningar riktade in sig på att få allt klart till den viktigaste säsongen – vårfisket. Från tidig morgon till sen kväll satt man i brasans sken och tillverkade nya bragder eller reparerade äldre fiskebragder. Det var kvinnornas jobb att häckla, spinna och tvinna lin- och hampgarn, emedan männen och de äldre barnen tillverkade bragder.