Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 2 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Valsörarna är en ögrupp som är belägen nordväst om Replot i Korsholms kommun. Området täcker förutom huvudön, som består av Storskär och Äbbskär, även ca 65 andra öar och skär av olika storlek. Landskapet gör sig ofta påmint av formationer som härstammar från istiden. De steniga moränerna bildar öar och uddar som till största delen går i riktning sydost-nordväst. Växtligheten på de karga moränformationerna utgörs närmast av något slags hed men är ändå mångsidig. Den berikas av små träsk, strandängar, björkdungar, enrissnår, strandalar och enstaka storvuxna granar. De skyddade havsvikarna är ofta rätt grunda.