Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 2 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Västra Norrskär är den näst största ön i Norrskärs ögrupp. På ön finns en 21 meter hög fyr som är byggd av sten och tegelsten. Fyren är bygd år 1846. Den har automatiserats 1987 och är numera en av Finlands mest lyskraftiga fyrar. På ön har funnits lotsstation under åren 1921-1970. Ön är till sin miljö synnerligen mångsidig. Till största delen är den täckt av öppen rished, och under denna mångahanda kuperade formationer av grus, sten och klippor. Trädväxt i form av aldungar finns det endast på ett par ställen vid öns stränder. På ön finns också en liten damm där det på sommaren simmar sjöfågel- och måskullar. På grund av alger, som sköjts upp på stränderna har strandängarna fått ett näringsrikt växtunderlag.