Författare Siitonen Paula, Tanskanen Antti, Lehtinen Antti
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2000
Sidantal 42 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 32
ISSN-L 1239-1670
ISBN 952-446-200-1
Sammandrag

Tutkimuksessa tarkasteltiin kuolleen puuston määrän ja laadun vaihtelua Ilomantsin Koitajolella. Kuollut ja elävä puusto mitattiin vuonna 1995 kaikilta noin 20 000 ha laajuisen tutkimusalueen metsäkuvioilta. Maapuista ja kuolleista pystypuista mitattiin puulaji, läpimitta, pituus ja lahoaste.

Metsämaalla oli lahopuuta keskimäärin noin 7 m3/ha ja kitumaalla keskimäärin 0,8 m3/ha. Metsämaan suojelualueilla lahopuuta oli keskimäärin lähes kolme kertaa enemmän kuin talousmetsissä. Eniten lahopuuta oli metsätaloudellisesti yli-ikäisissä metsissä ja vähiten taimikoissa. Erityisesti sukkession alkuvaiheen metsissä oli lahopuuta huomattavasti vähemmän kuin luonnontilassa. Suurin osa kuolleesta puusta oli pitkälle lahonnutta 11–20 cm paksua mäntyä. Talousmetsät ja suojelualueet erosivat toisistaan yllättävän vähän lahopuun määrän suhteen verrattaessa toisiinsa samaan ikäluokkaan ja metsäkasvillisuustyyppiin kuuluvia metsämaan metsiä. Tämä johtui suojeltujen ja talouskäytössä olevien metsien samankaltaisesta käsittelyhistoriasta sekä nuorten luonnontilaisten sukkessiovaiheiden puuttumisesta.

Upplagan har utgått