Författare Haataja Heikki
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sidantal 6 + 17 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Luontomatkailu on tällä hetkellä maailmalla kasvava trendi. Luontomatkailun valtavirtaistumisen myötä asiakaskunnan tarpeet ja odotukset ovat muuttuneet. Land of National Parks North -hankkeessa on kehitetty luontomatkailun infrastruktuuria Luontoaktiviteetit matkailun kärjiksi -aktivointihankkeessa tunnistettujen kärkiaktiviteettien pohjalta. Kyseisen hankkeen selvitystyön tuloksena Koillismaalla sekä kotimaisen että kansainvälisen matkailun kehittämisen kannalta tärkeimmiksi aktiviteeteiksi nousivat patikointi, pyöräily, melonta ja ns. wildlife eli luonnontarkkailu ja valokuvaus. Yksi aktivointihankkeen esille nostama kehittämistarve liittyen kaikkiin edellä listattuihin aktiviteetteihin on ollut helppouden lisääminen.

Hankkeen päätavoitteena oli kehittää Land of National Parks -alueen pohjoisosan (Kuusamo) luontomatkailuinfrastruktuuria siten, että se mahdollistaa jatkossa kansainvälisen matkailun kehittymisen ja kasvamisen alueella sekä monipuolisen luontoaktiviteettien tuotteistamisen alueen matkailuyritysten kautta. Hankkeessa on mahdollistettu luontomatkailun kasvua parantamalla reittien palveluvarustusta ja asiakasturvallisuutta kansainvälisten matkailijoiden ja kasvavien asiakasmäärien tarpeita vastaaviksi.

Hankkeen toimenpiteillä on pyritty myös takaamaan luontoarvojen säilymistä kasvavien kävijämäärien ja uusien aktiviteettien alla. Hankkeen toimenpiteet liittyivät tiiviisti Oulangan kansallispuiston sekä muiden Kuusamon merkittävimpien luontokohteiden reitistöjen kehittämiseen. Hankkeen hyödynsaajia ovat olleet alueen matkailuyritykset, omatoimiset matkailijat ja paikallisväestö. Ympärivuotisen matkailun edellytysten kehittyessä hankkeella on jatkossakin positiivista vaikutusta myös aluetalouteen.

Hanke toteutettiin ajalla 1.1.2018-31.12.2019. Hankkeen hallinnoijana toimi Metsähallitus, Pohjanmaan-Kainuun Luontopalvelut. Hankkeen osarahoittajana oli Kuusamon kaupunki. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 411 121 €.