Författare Hiltunen Veikko, Paalamo Päivi, Rautiainen Matti, Vaara Ilkka
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2006
Sidantal 112 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 58
ISSN-L 1239-1670
ISBN 978-952-446-533-5 (painettu), 978-952-446-534-2 (pdf)
Sammandrag

Vuonna 2004 käynnistetyn hankkeen tavoitteena oli laatia maankäytön ja luonnonvarojen hoidon ja käytön kokonaissuunnitelma Metsähallituksen Länsi-Lapin maa-, metsä- ja vesialueille. Suunnitelma ohjaa Metsähallituksen ja sen eri tulosalueiden toimintaa Länsi-Lapin valtion mailla vuosina 2006–2015.

Suunnitteluprosessia varten työstettiin ajantasaiset tiedot luonnonvaroista sekä analysoitiin sidosryhmien, asiakkaiden ja kansalaisten Metsähallitukseen ja valtion maihin kohdistamat tavoitteet ja odotukset. Suunnitelma laadittiin tiiviissä yhteistyössä alueellisista sidosryhmistä koostuvan yhteistyöryhmän kanssa.

Suunnitelmassa muodostettiin seitsemän vaihtoehtoa, joiden avulla selvitettiin toiminnan erilaisten painotusten vaikutuksia. Vaihtoehtoja arvioitiin kestävyyden ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen ulottuvuuden kannalta valittujen tarkastelunäkökulmien ja niiden mittareiden avulla. Vaihtoehtotarkastelun tuloksista haettiin tukea tavoiteasetteluun ja alkavan kauden toiminnan linjauksiin. Vaihtoehtojen arvioinnin lopputuloksena yhteistyöryhmä suositteli, että suunnitelmakaudella Metsähallituksen toiminnassa Länsi-Lapin alueella tulisi painottaa matkailun ja virkistyskäytön tavoitteita tähänastista enemmän.

Metsähallitus vahvisti suunnitelman 17.10.2006. Toiminnassa painotetaan virkistyskäytön ja matkailun tavoitteita yhteistyöryhmän suosituksen mukaisesti. Painotuksen muutos toteutetaan laajentamalla maisema- ja virkistyskäyttöpainotteisten alueiden verkostoa noin 21 000 hehtaarilla matkailun painopistealueilla ja yksittäisten matkailu- ja maisemakohteiden ympäristöissä.

Länsi-Lapin alueen ekologinen verkosto laajentui luonnonvarasuunnittelun kanssa samanaikaisesti käynnissä olleiden Etelä-Suomen metsien suojeluohjelman (METSO) sekä Metsähallituksen ja luontojärjestöjen välisen dialogiprosessin seurauksenamerkittävästi, noin 13 100 hehtaarilla metsämaata.

Metsätalouden hakkuumäärä suunnitelmakaudella on noin 785 000 m3 vuodessa. Määrä perustuu yhteistyöryhmän suosittamaan vaihtoehtoon ja siinä on otettu täysimääräisesti huomioon edellä mainitut METSO-ohjelman ja dialogiprosessin ratkaisut. Metsätalouden töitä on painotettu Lapin metsäohjelman tavoitteiden mukaisesti kasvatushakkuisiin ja taimikonhoitoon.

Suunnitelman toimintaohjelman mukaisesti: 

  • Naturan yleissuunnitelman määrittelemille kiireisille kohteille laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelmat. Lajien ja luontotyyppien inventointia, hoitoa ja seurantaa tehostetaan. 
  • Matkailun painopistealueiden palveluvarustusta kehitetään asiakaslähtöisesti. 
  • Kaavoitusta jatketaan matkailukeskuspainotteisesti ja maa-ainesvaroja kartoitetaan sekä niiden jalostusastetta nostetaan ottaen ympäristönäkökohdat korostetusti huomioon. 
  • Metsästyksen mitoituksesta neuvotellaan paikallisten riistanhoitoyhdistysten kanssa ja kalavesien hoidossa hyödynnetään luontaisia kalakantoja. 
  • Yhteistyötä porotalouden kanssa jatketaan paliskuntain yhdistyksen kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti. Vuorovaikutusta ja yhteistyötä tiivistetään paikallisten toimijoiden kanssa.

Suunnitelman toteutumista tarkastellaan ja toimintaohjelma loppukaudelle tarkistetaan yhteistyötahojen kanssa vuonna 2011. Toimintaohjelmaa voidaan tarkistaa aiemminkin, jos toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Elektronisk publicering
Upplagan har utgått