Författare Björkqvist Niklas, Kuokkanen Panu, Maukonen Antti, Viisanen Jani
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2009
Sidantal 76 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 62
ISSN-L 1239-1670
ISBN 978-952-446-784-1 (painettu), 978-952-446-785-8 (pdf)
Sammandrag

Voimassa oleva Länsi-Suomen luonnonvarasuunnitelma on laadittu 10-vuotiskaudelle 2004–2013. Kauden puolivälissä tehtiin suunnitelman välitarkastus, jossa arvioitiin, ovatko luonnonvarasuunnitelman linjaukset loppukaudelle edelleen ajan tasalla. Arvioinnin perusteella tarkistettiin suunnitelma ja laadittiin uusi toimintaohjelma loppukaudelle. Länsi-Suomen luonnonvarasuunnitelman välitarkastus alkoi tammikuussa 2009. Metsähallituksen johtoryhmä teki päätöksen välitarkastuksen tulosten käyttöönotosta syyskuussa 2009.

Välitarkastuksen lähtökohtana oli voimassa oleva luonnonvarasuunnitelma. Muutostarpeita arvioitiin yhdessä sidosryhmien edustajista koostuvan yhteistyöryhmän kanssa. Arvioinnin perusteina olivat toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ja ajantasaiset tiedot luonnonvaroista. Metsähallituksen toiminnan kannalta merkittäviä muutoksia ovat metsäteollisuuden rakennemuutos, bioenergian lisäämiselle asetetut tavoitteet, metsänhoito-ohjeiden uusiminen sekä Kansallisen metsäohjelman 2015 ja Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) vahvistaminen.

Yhteistyöryhmä kannatti virkistyskäyttöä ja luonnonsuojelua painottavan toimintalinjan jatkamista. Uutena teemana ryhmä korosti bioenergian merkityksen kasvua. Eniten keskustelua herättivät valtion ranta-alueiden ja turvemaiden käyttö sekä hakkuumäärä suunnitelmakauden loppujaksolla. Suunnitelmaluonnokseen pyydettiin lausunnot 104 sidosryhmältä, joista 43 taholta saatiin 32 lausuntoa. Metsähallitus otti yhteistyöryhmän kannanotot sekä sidosryhmien lausunnot suunnitelman tarkistuksessa huomioon ja ne vaikuttivat toimintaohjelman sisältöön.

Luonnonvarasuunnitelman toteutumista seurataan sovituilla mittareilla. Mittarit osoittivat, että toiminta on ollut pääosin suunnitelman mukaista ja seurannan eri osa-alueilla kehitys on ollut positiivista. Metsähallituksen hallinnassa oleva maa-ala on lisääntynyt, puusto on kasvanut voimakkaasti ja metsävarat ovat lisääntyneet. Hakkuut olivat 10 % käyttöpuusuunnitetta suuremmat. Ekologiset mittarit osoittivat positiivista kehitystä, ekologinen verkosto on laajentunut ja kuolleen puun määrä lisääntynyt. Kansallispuistojen ja retkeilyalueiden kävijämäärät ovat lisääntyneet 20 %. Liiketoimintojen tuloskehitys oli hyvä ja liikevaihto kasvoi.

Suunnittelutyön lopputuloksena laadittiin toimintaohjelma Metsähallituksen Länsi-Suomen alueelle vuosille 2009–2013. Sen keskeiset kohdat ovat: 

  • Hakkuusuunnite on 810 000 m3/v. 
  • Suojelualueita laajennetaan 4 450. 
  • Puupohjaisen bioenergian tarjontaa lisätään. 
  • Suojelualueverkkoa ja sen kytkeytyvyyttä lisätään METSO-ohjelman keinoin. 
  • Metsiä ja soita ennallistetaan 3 500 ha. Arvokkaita elinympäristöjä hoidetaan 500 ha. 
  • Virkistyskäytön palveluita suunnataan kysynnän mukaan, hajakohteiden palveluita karsitaan. 
  • Kaavoittamista jatketaan kaavoitusperiaatteiden mukaisesti.

Suunnitelman toteutumista seurataan loppukautena alkuperäisten mittareiden avulla.

Upplagan har utgått