Författare Konttinen Terttu
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 64 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 202
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-065-9 (pdf)
Sammandrag

Lauhanvuoren ja Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuistojen, Haapakeitaan soidensuojelualueen ja Hämeenkankaan harjoitus- ja monikäyttöalueen ympäristössä tehtiin tammi-toukokuussa 2013 yritystutkimus, jolla selvitettiin alueella toimivien matkailuyritysten ja muiden toimijoiden näkemyksiä luontomatkailusta, Metsähallituksen hallinnoimien alueiden käytöstä ja yhteistyöstä alueella. Tutkimuksen tuloksia käytettiin alueen luontomatkailusuunnitelman laadinnassa. Samaan aikaan toteutettiin alueilla myös kävijätutkimukset. Tutkimuksessa haastateltiin 82 lähialueen yritystä, yhdistystä ja kuntaa. Yleisimmät toimialat olivat majoituspalvelut (57 %), ohjelmapalvelut (37 %) ja ravitsemis- (30 %), kokous- ja juhlapalvelut (27 %). Yritystoiminta oli usein monipuolista: toimeentulo hankittiin monista eri lähteistä.

Yksityisasiakkaat käyvät Metsähallituksen alueilla yleensä itsenäisesti, järjestetyille retkille osallistuneet olivat pääasiassa yrityksiä (64 %). Metsähallituksen alueita ilmoitti käyttävänsä 30 toimijaa n. 26 000 asiakkaan kanssa. Asiakkaista 6 % oli ulkomaalaisia. Alueilla tarjottiin yleisimmin retkeilyä, luontopolkuun tutustumista ja hiihtoa, myös tapahtumia ja maastoruokailuja järjestettiin. Toiminta alueilla jatkuu tulevaisuudessakin, ja uutta tarjontaa on tulossa.

Metsähallituksen hallinnoimat alueet merkitsivät paljon lähellä toimiville, mutta kauempana sijaitsevien kohteiden potentiaalia ei vielä hyödynnetä. Kehittämisehdotukset liittyivät alueiden saavutettavuuteen (opasteet, viitoitukset, kartat) sekä reittivalikoimiin, jotta mielenkiinto alueita kohtaan säilyy. Erilaisten palvelujen ja rakenteiden lisääminen nähtiin keskeisenä yritysten toimintaedellytysten kannalta.

Metsähallituksen palvelujen laatua pidettiin melko hyvänä (ka 3,44 asteikolla 1-5). Tyytyväisimpiä oltiin Luontoon.fi-sivustoon, rakenteiden ja reittien turvallisuuteen ja Metsähallituksen henkilöstön yhteistyöhön yritysten kanssa. Heikoimmat arviot saivat opastusaineistot, lähestymisopasteet ja lähitiestön kunto. Palvelujen ja rakenteiden määrään oltiin melko tyytyväisiä (ka 3,72).

Toimijoiden yhteistyö liittyi usein markkinointiin (60 % vastanneista), myyntiin (43 %) ja ruokailu-, ohjelma- ja majoituspalveluihin (n. 40 %), ja siihen suhtauduttiin tavoitteellisesti. Yhteistyötä Metsähallituksen kanssa haluttiin lisätä, ja mm. yhteistyösopimukset kiinnostivat monia. Kestävän luontomatkailun periaatteita pidettiin hyväksyttävinä ja omaan toimintaan sopivina.

Reilu 60 % tavoittelee kasvua yrityksen toiminnassa ja luontomatkailussa, jossa aiotaan tuottaa uusia palveluja, rakentaa reittejä ja tehostaa markkinointia. Metsähallitukselta odotetaan reittien ja rakenteiden lisäämistä, huolellista kunnossapitoa sekä opastusaineistojen saatavuutta. Luontomatkailuun liittyvä koulutus ja luontotietousmateriaali kiinnostavat. Metsähallitus koettiin mieluisana ja luottamusta herättävänä kumppanina alueen luontomatkailun edistämisessä ja koordinoinnissa.