Författare Kuivinen Ari
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sidantal 59 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 136
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-779-7 (pdf)
Sammandrag

Lauhanvuoren kansallispuiston kävijätutkimus toteutettiin talvi- ja kesäkaudella 2007. Tietoa kansallispuiston kävijöistä ja heidän näkemyksistään tarvitaan mm. alueen hoidon ja käytön suunnittelussa.

Kävijätutkimuksella saatiin tietoa kansallispuiston kävijöiden mielipiteistä, odotuksista sekä käyttäytymisestä. Lisäksi kävijätutkimuksella selvitettiin alueen kävijärakennetta, kävijöiden harrastuksia, käytön alueellista ja ajallista jakautumista sekä kävijätyytyväisyyttä.

Kävijätutkimukseen vastanneista 53 % oli miehiä ja 47 % naisia. Suurin kävijäryhmä olivat 45–54-vuotiaat. Lähes neljännes kotimaisista kävijöistä tuli kansallispuistoon Kauhajoelta. Puistoon tultiin usein myös Porista, Seinäjoelta, Kankaanpäästä ja Honkajoelta. Ulkomaalaisia oli noin 4 % kävijöistä, ja heistä noin puolet tuli Ruotsista.

Lauhanvuorelle tultiin useimmiten pienissä 2–5 hengen seurueissa ja seurue koostui useimmiten oman perheen jäsenistä. Vastanneista 70 % ilmoitti Lauhanvuoren kansallispuiston olevan joko matkan ainoa tai tärkein kohde. 9 % tuli Lauhanvuorelle ennalta suunnittelematta. Pääosa kävijöistä saapui Lauhanvuorelle omalla henkilöautolla. Heinäkuu oli selvästi vilkkain kuukausi. Käynnillään puistossa kävijät kuluttivat rahaa keskimäärin 33 euroa.

Kävely, luonnosta nauttiminen, luonnon tarkkailu sekä maiseman katselu olivat kävijöiden suosituimpia harrastuksia Lauhanvuorella. Tärkeimpinä virkistysmotiiveinaan vastaajat pitivät luonnon kokemista, maisemia, rentoutumista sekä poissa melusta ja saasteista olemista.

Suurin osa kävijöistä oli tyytyväisiä palveluiden laatuun ja määrään Lauhanvuorella. Lauhanvuoren näkötornia, polttopuita huolletuilla tulentekopaikoilla, pysäköintipaikkoja sekä tulentekopaikkoja pidettiin suurimmaksi osaksi hyvinä tai melko hyvinä. Huonoimmat arvostelut saivat jätehuollon toteutus ja ohjaus, yrittäjien tuottamat palvelut, tiestö ja telttailupaikat.