Författare Olin Kia
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2012
Sidantal 61 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 178
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-979-1 (pdf)
Sammandrag

Vuonna 1990 perustettu Lentuan luonnonsuojelualue sijaitsee Kainuun maakunnassa, Kuhmon kaupungissa. Lentuan luonnonsuojelualue on osa Ystävyyden puistoa, joka kuuluu molemmin puolin Suomen ja Venäjän rajaa sijaitsevaan Ystävyyden luonnonsuojelualueeseen. Lentuan luonnonsuojelualueen pinta-ala on 51 km2. Vuosittain Lentualla vierailee noin 5 500 kävijää. Kävijöistä suurin osa on suomalaisia. Eniten kävijöitä saapuu luonnonsuojelualueen lähialueilta, erityisesti Kuhmosta. 

Lentuan luonnonsuojelualueen kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 13.6.–15.8.2012. Tutkimuksella selvitettiin luonnonsuojelualueen kävijärakenne ja käytön alueellinen ja ajallinen jakautuminen sekä kartoitettiin kävijöiden kokemuksia ja mielipiteitä luonnonsuojelualueen hoidosta ja kehittämistarpeista. Lisäksi selvitettiin kävijöiden rahankäyttöä ja sen paikallistaloudellisia vaikutuksia. 

Suosituimmat käyntikohteet olivat Lentuan luontotupa ja Lentuankoski. Kävijöiden keski-ikä oli 50 vuotta, ja suurin kävijäryhmä oli 55–64-vuotiaat. Kävijöistä 85 % oli päiväkävijöitä. He viipyivät alueella keskimäärin 2,1 tuntia ja yöpyjät puolestaan keskimäärin 2,4 vuorokautta. Useimmiten puistoon saavuttiin 2–5 hengen ryhmässä, joka koostui oman perheen jäsenistä. Kävijöistä 88 % oli suomalaisia, joiden lisäksi vierailijoita saapui lähinnä muualta Euroopasta, eniten Saksasta. 

Tärkeimpiä syitä saapua Lentuan luonnonsuojelualueelle olivat maisemat, luonnon kokeminen, rentoutuminen, poissaolo melusta ja saasteista sekä yhdessäolo oman seurueen kanssa. Suosituimmat harrastukset luonnonsuojelualueella olivat käynti luontotuvassa, kävely ja kahvilassa käynti. 

Kävijöiden odotukset täyttyivät melko hyvin vierailulla luonnonsuojelualueelle. Käytettyjen palveluiden laatuun ja määrään oltiin melko tyytyväisiä. Kiitosta keräsivät erityisesti Lentuan luontotupa ja kahvila, puuhuolto tulipaikoilla, pysäköintipaikat sekä tulentekopaikat ja laavut. Eniten parannettavaa olisi lähialueen tiestössä. 

Edellinen kävijätutkimus tehtiin Lentuan luonnonsuojelualueella vuonna 2005 osana koko Ystävyyden puiston kävijätutkimusta. 

Lentuan luonnonsuojelualueen kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset kokonaisvaikutukset olivat noin 0,5 miljoonaa euroa ja 7 henkilötyövuotta.