Författare Kinnunen Matti, Parikka Matti, Hirvonen Reijo, Ollila Heikki, Saarinen Juhani
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1998
Sidantal 65 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja
ISBN 952-446-078-5
Sammandrag

Alue-ekologinen suunnittelu on monitavoitteisen metsäsuunnittelun apuväline, jonka avulla pyritään turvaamaan talousmetsien monimuotoisuuden säilyminen sekä sovittamaan yhteen metsien ja metsäluonnon erilaisia käyttömuotoja. Tavoitteet ovat taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia; metsätalous, luonnonsuojelu, monikäyttö ja maisemanhoito muodostavat omine tavoitteineen kokonaisuuden, joka on otettava huomioon metsäsuunnittelussa.

Suunnitelma-alue (29 833 ha) sijaitsee karulla Suomenselän vedenjakajaseudulla. Alue on topografialtaan pienimuotoista, karujen moreenikankaiden ja aapasoiden muodostamaa metsämosaikkia. Alueelle on luonteenomaista soiden suuri määrä: 53 prosenttia suunnitelma-alueen kokonaismaa-alasta. Suot ovat karuja ja niistä 46 prosenttia on ojitettu. Myös alueen kivennäismaat ovat varsin karuja; 83 prosenttia on tyypiltään kuivahkoja tai niitä karumpia kangasmaita. Talouskäytössä olevasta maasta on noin kolmannes (7 490 ha) erilaisia erityiskohteita. Valtaosa niistä on metsäpeuran ravintokohteita.

Suunnitelmassa pääosa luonnonsuojelualueita tai muita arvokkaita luontokohteita yhdistävistä ekologisista käytävistä on sijoitettu jokien ja purouomien varsille. Kun lähes kaikki käytävämetsät jäävät kehittymään luontaisesti, muotoutuu vesistöjen lähelle vähitellen runsaasti lahopuuta sisältäviä kuusi- ja lehtipuuvaltaisia vanhoja metsiä, mikä vastaa hyvin luonnonmetsien metsikkökuvaa. Lisäksi lehtipuun osuutta lisätään talouskäytössä olevissa metsissä puulajisuhteiden palauttamiseksi lähemmäksi luonnonmetsissä vallinnutta tilannetta.

Upplagan har utgått