Författare Taivainen Jouni
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sidantal 160 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Metsähallituksen KMO kulttuuriperintöinventointihanke inventoi kesä-heinäkuussa 2010 Ruunaan retkeilyalueen (pl. suojelualueet) ja siihen liittyviä metsätalousmaita yhteensä noin 12 000 hehtaaria. Kenttätyöaika oli noin kuukauden.

Alueelta tunnettiin ennen inventointia neljä muinaisjäännöskohdetta. Inventoinnissa löydettiin uusia muinaisjäännöksiksi ehdotettavia kohteita 23 kpl, joista yksi on kivikautinen asuinpaikka, kaksi tarkemmin ajoittamatonta pyyntikuoppakohdetta ja loput historiallisen ajan kiinteitä muinaisjäännöskohteita, enimmäkseen hiilen valmistukseen liittyviä miilun ja miilumajojen jäännöksiä sekä rännityypin tervahautoja. Vanhan kirkkotien varresta löydettiin myös yksi karsikkopuukohde.

Inventoinnissa kiinnitettiin huomiota myös muihin metsien kulttuuriperintökohteisiin, joita alueella ovat mm. tukinuittoon liittyvät kiviset patorakenteet, metsätyökämppien ja turvelatojen sekä autioituneiden maatilojen jäännökset. Tällaisia kohteita kartoitettiin kaikkiaan 22 kpl. Nämä kohteet eivät nuoruutensa vuoksi ole muinaismuistolain nojalla rauhoitettavia kohteita.

Inventoinnin jälkeen alueelta tunnetaan 49 kulttuuriperintökohdetta, joista kahta ei inventoinnissa tarkastettu, eivätkä ne sisälly tähän raporttiin (Mjrekisterin kohteet Saunasalmi ja Naarasalmi E).

Mera information

KMO Kulttuuriperintöinventointihanke