Författare Räsänen Heikki, Eisto Kaija, Hupli Hannu, Ikonen Matti, Kokkonen Ari, Martin Tarja, Sundman Rainer, Timonen Kalervo
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2000
Sidantal 82 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja
ISBN 952-446-191-9
Sammandrag

Alue-ekologinen suunnittelu on laajojen talousmetsäalueiden monitavoitteista pitkän aikajänteen suunnittelua. Suunnittelussa pyritään sovittamaan yhteen metsien eri käyttömuodot. Tavoitteena on ohjata talousmetsien käsittelyä siten, että alueelle luonnonmukaisissa oloissa tyypillinen metsälajisto voi säilyä elinvoimaisina populaatioina. Tavoitteen toteuttamisessa suojelualueiden ja talousmetsien arvokkaiden elinympäristöjen muodostama toimiva ekologinen verkosto on avainasemassa. Talousmetsien pääkäyttömuotona säilyy nykymuotoinen metsätalous.

Lieksan alue-ekologinen suunnittelualue sijaitsee Lieksan kaupungissa, Itä-Suomen läänin koillisosassa. Suunnittelualueen pinta-ala on 166 800 ha, josta talousmetsien metsämaata 107 300 ha. Erilaisia suojelualueita ja suojeluohjelmiin kuuluvia alueita on 26 300 ha, josta metsämaata 13 100 ha, sekä pinta-alaltaan noin 3 100 hehtaarin Ruunaan retkeilyalue. Suurimmat suojelualueet ovat Patvinsuon kansallispuisto Lieksan ja Ilomant-sin rajalla, Ruunaan luonnonsuojelualue Ruunaanjärven ja valtakunnanrajan välissä sekä Rasvasuo-Kitkasuon soidensuojelualue alueen pohjoisosassa. Pääosa talousmetsistä on alle 60-vuotiaita mäntyvaltaisia kasvatusmetsiä.

Maastoinventointeja tehtiin alueen talous- ja virkistysmetsissä vuoden 1997 kesällä noin 21 000 hehtaarin alueella, mikä on noin 16 % ko. metsien pinta-alasta. Inventoinnissa selvitettiin kuviokohtaisesti luontokohteet, lahopuuston määrä ja indikaattorilajit. Inventointitulosten, muiden tietojen, ilmakuva- ja kartta-aineistojen sekä paikallistuntemuksen avulla suunniteltiin suojelualueiden, talous- ja virkistysmetsien arvokkaiden elinympäristöjen ja lajiesiintymien, ekologisten yhteyksien sekä monimuotoisuuden lisäämisalueiden muodos-tama ekologinen verkosto. Ekologisen verkoston pinta-ala ilman suojelualueita on noin 13 400 hehtaaria, josta metsämaata lähes 6 200 ha. Uudistuskypsiä metsiä ekologisen verkoston osana on 2 150 ha. Lisäksi suunni-telmassa on määritelty kulttuurikohteita sekä riista- ja maisema-alueita.

Taloudelliset vaikutukset kohdistuvat suunnittelujakson alkupuolelle. Suhteellinen vaikutus hakkuumääriin on kahdella ensimmäisellä 10-vuotiskaudella 10 %. Vastaavasti vaikutus nettotuloihin on ensimmäisellä kaudella 15 % ja toisella 12 %. Tämän jälkeen vaikutus pienenee ja on suunnittelukauden loppupuolella muutamia prosenttiyksikköjä. Vertailuparina on käytetty laskelmavaihtoehtoja lakisääteiset luontokoh-teet/kaikki erityisarvot.

Lieksan alue-ekologisessa suunnittelussa käytettiin viestinnän, tiedonkeruun sekä kansalaisten ja sidosryhmien osallistamisen keinona osallistavaa suunnittelua. Projektin aikana on toiminut tärkeimmistä sidosryhmistä muodostettu ohjausryhmä. Osallistamisen avulla pyrittiin asiasta kiinnostuneille antamaan mahdollisuus vaikuttaa suunnitelman sisältöön.

Upplagan har utgått