Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 2 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

I Korteniemi kan man bekanta sig med livsföringen på en skogsvaktares gård på 1910-talet. På gården sköts det traditionella kulturlandskapet med gammaldags metoder.