Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 157 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 185
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-377-107-9 (pdf)
Sammandrag

Hoito- ja käyttösuunnitelman suunnittelun kohteena on Linnansaaren kansallispuiston, Linnansaaren Natura 2000 -alueen ja niihin kiinteästi liittyvien valtion omistamien luonnonsuojeluun varattujen alueiden muodostama kokonaisuus. Suunnittelualueeseen kuuluu myös neljä yksityistä suojelualuetta. Linnansaaren Natura-alue sijaitsee Savonlinnan ja Varkauden kaupungin ja Rantasalmen kunnan alueella Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakunnissa. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 26 970 ha, josta noin 85 % on vettä.

Linnansaaren keskeisiksi suojelu- ja käyttöarvoiksi tässä hoito- ja käyttösuunnitelmassa määritettiin saimaannorppa, järviekosysteemi ja saaristomaisema, järvi- ja selkävesilinnusto, monimuotoinen sisävesisaariston metsäluonto, kaskikulttuurin muovaamat perinnemaisemat ja metsät, luontodirektiivin luontotyypit ja lajit, kulttuuriperintö sekä virkistyskäyttö ja matkailun yritystoiminta.

Linnansaaren Natura-alueen hoidon ja käytön päämäärinä on turvata 1) saimaannorppakannan kasvu ja alueen säilyminen kokonaisuudessaan norpan lisääntymiselle soveliaana, 2) kansallispuiston perinnebiotooppien hoito ja niille ominaisten maisemapiirteiden sekä lajiston edustavuus, 3) Linnansaaren kulttuuriperintökohteiden arvot, 4) saariston monimuotoiset metsäiset elinympäristöt, niiden säilyminen edustavina, lajien menestyminen ja luonnontilaistumisen eteneminen, 5) järvi- ja selkävesilinnuston säilyminen monipuolisena ja elinvoimaisena, 6) järviekosysteemin säilyminen laadultaan ja toiminnaltaan erinomaisessa tilassa, jolloin saimaannorpan ja muun vesieliöstön elinolosuhteet ovat turvattuja ja vesiluontotyypit edustavia sekä Saimaan saaristomaiseman säilyminen luonnontilaisena, 7) alueen virkistyskäytön ja matkailun kestävyys, 8) matkailun yritystoiminnan kestävyys ja vastuullisuus. Kansallispuiston järjestyssääntö tullaan päivittämään.

Suunnittelualueella ei suunnitella toteutettavan uusia reittejä tai palvelurakenteita, vaan ylläpidetään olemassa olevaa ja parannetaan esteettömyyttä. Lisäksi parannetaan virkistyskäytön ohjausta opastusviestinnän keinoin. Alueella noudatetaan kestävän luontomatkailun periaatteita ja panostetaan yrittäjien yhteistyösopimuksiin sekä norppaystävällisen matkailun periaatteisiin. Puiston vyöhykejaolla, palvelurakenteiden sijoittelulla ja seurantamittareiden avulla ohjataan kävijöiden liikkumista siten, ettei lajistolle aiheudu liikaa häiriötä ja kulumisvauriot jäävät mahdollisimman pieniksi. Retkeilyrakenteet ja kävijöiden ohjaus keskitetään Linnansaaren retkeily- ja luontomatkailuvyöhykkeelle. Merkittävä osa suunnittelualueesta (24 %) pidetään liikkumisrajoitusvyöhykkeenä 1.1.–30.4. ja 1.1.–31.7. välisinä aikoina, jotta etenkin saimaannorpan ja uhanalaisten lintujen pesintää alueella tulevaisuudessa voidaan turvata.

Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on tunnistaa ja sovittaa yhteen Natura-alueen keskeiset suojelu- ja käyttöarvot ja -tarpeet niin, että luonnon- ja kulttuuriperinnönsuojelun, virkistyskäytön ja luontomatkailun sekä valtion maiden eri käyttäjäryhmien näkökulmat tulevat huomioiduiksi. Suunnitelmakausi on noin 10–15 vuotta. Hoito- ja käyttösuunnitelma ohjaa toimintaa valtion alueilla. Suunnitelma on laadittu osallistavaa suunnittelutapaa noudattaen yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa. Hoito- ja käyttösuunnitelma päivitetään osana EU-rahoitteista Yhteinen Saimaannorppamme -LIFE-hanketta (LIFE19 NAT/FI/000832).

Yhteinen saimaannorppamme Life-hankkeen, EU:n ja Natura 2000 -tunnukset.

Mera information

Julkaisu ei ole saavutettava, koska suurin osa sisällöstä tulee tietojärjestelmästä, josta tietoja ei tällä hetkellä saa saavutettavassa muodossa. Olennaiset asiat on kerrottu julkaisun alussa olevassa laajassa yhteenvedossa, joka on saavutettava.