Författare Marjokorpi Antti
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1995
Sidantal 71 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 27
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-53-0489 (painettu)
Upplagan har utgått