Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2002
Sidantal 47 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 63
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-341-5 (painettu), 952-446-342-3 (pdf)
Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €