Författare Halla Tuulikki, Arovainio Petteri, Kontiokari Heidi, Ollila Heikki, Rautiainen Mikko, Tolonen Hannu
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2018
Sidantal 122 s.
Språk
suomi
ISBN 978-952-295-219-6 (painettu), 978-952-295-220-2 (pdf)
Sammandrag

Luonnonvarasuunnitelma ohjaa Metsähallituksen toimintaa Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla vuosina 2018-2023.

Luonnonvarasuunnittelu on valtion omistamien maa- ja vesialueiden pitkän aikavälin strategista kestävän käytön suunnittelua. Suunnittelu tehdään yhdessä sidosryhmien kanssa, jotta erilaiset tavoitteet saadaan yhteensovitettua ja mahdollisuudet vastuullisesti hyödynnettyä. Pohjanmaan yhteistyöryhmässä on 28 edustajaa järjestö-, opetus- ja tutkimus-, yritys- sekä viranomaisorganisaatioista. Suunnitteluun pystyi antamaan palautetta myös kaikille avoimen verkkokyselyn kautta.

Metsähallitusta koskevan lain (234/2016) mukaisesti Metsähallituksen hallitus vahvisti luonnonvarasuunnitelman 24.5.2018.

Keskeisimpiä teemoja suunnitelmassa ovat mm:

  • Luonnon monimuotoisuuden ja kulttuuriperinnön suojelu
  • Meri- ja sisävesialueiden hyvän tilan saavuttaminen, monimuotoisuuden parantaminen ja sinisen biotalouden mahdollistaminen
  • Ilmastonmuutoksen hillitseminen metsien hiilensidontakyvyn avulla
  • Kannattava ja kestävä metsätalous, hakkuusuunnite ja sen rakenne, tiestön kunnon ylläpito ja vesiensuojelu
  • Liiketoiminnan pitkän aikavälin kestävien tuottomahdollisuuksien säilyttäminen ja yrittäjyyden edellytysten tukeminen valtion maa- ja vesialueilla
  • Kansalaisten luontosuhteen vahvistaminen ja terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • Virkistyskäyttömahdollisuuksien turvaaminen ja kehittäminen, kestävät eräpalvelut
  • Porotalouden huomioiminen poronhoitoalueella sopimuksen mukaisesti
  • Luonnonvaroihin liittyvän tietovarannon ylläpitäminen ja kehittäminen
  • Viestinnän, vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittäminen.

Luonnonvarasuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain. Uusi luonnonvarasuunnitelma alueelle laaditaan vuonna 2023.

Mera information

Julkaisusta on otettu pieni painos Metsähallituksen omaan käyttöön.

Läs mera

Suunnitelman korvaa 24.8.2023 alkaen

Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelma 2023–2028.