Författare Vähäsarja Kati
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2015
Sidantal 39 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Luonto liikuttamaan -projektin tavoitteena oli kehittää ja monipuolistaa luontolähtöisiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimintamalleja ja palveluja, jotka vastaavat ajankohtaisiin väestön terveys ja hyvinvointihaasteisiin, kuten elintapoihin ja henkiseen pahoinvointiin liittyviin ongelmiin. Luonto ja luonnossa liikkuminen ja niihin kytkeytyvä palvelutoiminta voivat lisätä kustannustehokkaasti väestön hyvinvointia ja samalla myös monipuolistaa pk-yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Luonnon merkitys ihmisten hyvinvointia edistävänä ympäristönä viime aikoina korostunut lisääntyneen ymmärryksen, kaupungistumisen tuomien haasteiden sekä elintapasairauksien yleistymisen myötä.

Palvelutarjonnan monipuolistamisen ohella pyrittiin lisäämään luontokohteisiin kytkeytyvien hyvinvointipalvelujen saavutettavuutta ja kysyntää. Luontokohteiden haluttiin kytkeytyvän vahvemmin osaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimintaympäristöjä. Tähän pyrittiin aktiivisella viestinnällä, kohderyhmien osaamisen kartuttamisella, uudenlaisten yhteistyöverkostojen luomisella sekä uusia palveluja ja toimintamalleja kehittämällä ja testaamalla.

Luonto liikuttamaan -hankkeen päätoteuttajana toimi Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut ja osatoteuttajana Savon ammatti- ja aikuisopisto. Kohdealueina olivat Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala, joissa etenkin Kolin ja Tiilikkajärven kansallispuistot sekä Ruunaan retkeilyalue ja Puijon ulkoilualue toimivat palvelujen kehittämisen kohdealueina. Hankkeen välittömiä kohderyhmiä olivat hyvinvointipalvelujen tuottajat; julkiset ja yksityiset terveys- ja sosiaalipalvelujen tarjoavat, matkailuyritykset, yhdistykset sekä luontokohteita hallinnoivat tahot. Palvelujen kehittämisen keskeisimpinä välillisinä kohderyhminä toimivat ylipainoiset työikäiset miehet, pitkäaikaistyöttömät, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret sekä maahanmuuttajat, joiden lisäksi kohteena oli väestön hyvinvoinnin edistäminen laajemminkin.

Palvelujen kehittämisen runkona toimi koulutus- ja kehittämiskokonaisuus, jonka toimenpiteissä oli mukana laaja toimijaverkosto. Työikäisille ylipainoisille miehille kehitetty Metsästä motivaatiota painonhallintaan – palvelutuote osoittautui riskiryhmiä motivoivaksi, sekä tuloksiltaan vaikuttavaksi konseptiksi, jota suositellaan hyödynnettäväksi esim. tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn tähtäävissä yksityisissä ja julkisissa ryhmäohjausmalleissa.

Pitkäaikaistyöttömille kehitetyn matalan kynnyksen luontolähtöisen työvalmennusmallin avulla kyettiin aktivoimaan vaikeasti työllistyvä kohderyhmä työllisyyspalvelujen pariin. Jo seitsemän aktiivista osallistujaa tuotti Lieksan kunnalle 30 000 €:n/vuosi säästön. Luontopäiviä ja käytännön työllistymiskoulutusta vuorotteleva toimintamalli on otettu osaksi kunnan työllisyyspalvelujen omaa toimintaa.

Toimivien yhteistyöverkostojen luominen oli avainasemassa nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn sekä kehitettyjen luontolähtöisen ryhmäytymismallin synnyssä. Useamman organisaation yhteistyönä toteutetut luontopäivät tukivat sekä nuorten, että opettajien ja ohjaajien jaksamista sekä ryhmien välistä vuorovaikutusta. Toimiva verkosto mahdollisti monipuolisemmat resurssit ja vastuunjakamisen. Kehitetty toimintamalli on otettu Savon ammatti- ja aikuisopistossa osaksi oppilaitoksen ympärivuotista toimintaa. Ryhmäytymistä tukemaan laadittiin yhteistyössä käytännönläheinen Luonto liikuttamaan! -opas.

Hankkeessa kehitettiin myös maahanmuuttajien kotoutumisen ja terveyden edistämisen toimintamalli yhteistyössä Lieksan maahanmuuttajapalvelujen kanssa. Traumaattisista olosuhteista saapuneiden pakolaisten kotoutumiseen ja toipumiseen luonto on hyvä ympäristö sen tuottamien monitahoisten hyvinvointivaikutusten vuoksi. Luontoliikuntaryhmät mahdollistavat luontevan kanssakäymisen kanta- ja maahanmuuttajaväestön välillä, mikä edesauttaa merkittävästi hyväksyntää puolin toisin. Metsää kohtaan koettu pelko kaventaa maahanmuuttajien mahdollisuuksia saada toimeentuloa tai terveyttä luonnosta. Luonto osana kotoutumista todettiin tärkeäksi, mutta resurssien puutteessa haastavaksi toteuttaa, joten toimintaa tukemaan kaivataan yhdistysten vapaaehtoisten tukea.

Hankkeessa kehitetyn Metsämartta-konseptin valtakunnallistamiseen haetaan parhaillaan rahoitusta. Kuopiolaisten toimijoiden yhteistyönä kehitetty Puijo liikuttaa -ulkoilutapahtuma, joka houkutteli Puijolle noin 2 000 ulkoilijaa, saa jatkoa Kuopion kaupungin ottaessa vetovastuun tapahtuman järjestämisestä. Lisäksi mm. Terveysluontoretki, Metsä-parkour-rata ja Luonto-osaamisen koulutuspaketti opettajille toimivat jatkossa luontoon houkuttelijoina ja lähtökynnyksen madaltajina.

Hankkeelle asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin ja eri toimenpiteistä viestittiin aktiivisesti ja monipuolisesti. Laaja näkyvyys on edistänyt merkittävästi hankkeen tulosten monistettavuutta. Luontoon.fi-palveluun kehitetty sivusto tarjoaa uusille toimijoille perustietoa luonnon tuottamista hyvinvointivaikutuksista.