Författare Pääkkönen Juha R.
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2008
Sidantal 40 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 97
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-645-5 (pdf)
Sammandrag

Luontokeskus Petola Kuhmossa on yksi Metsähallituksen luontopalvelujen asiakaspalvelupisteistä. Luontokeskuksen pääteemana ovat Suomen suurpedot. Normaalin luontokeskustoiminnan lisäksi Petolalla on oma roolinsa myös valtakunnallisessa suurpetoviestinnässä.

Entinen Kainuun luontokeskus muuttui sekä teemaltaan että sisällöltään täysin uudistuneeksi Luontokeskus Petolaksi vuonna 2005. Kesäkaudella 2006 toteutettu asiakastutkimus on ensimmäinen laaja mielipidekartoitus Petolan palveluista.

Asiakastutkimuksen aineisto kerättiin yhtenäisellä menetelmällä Metsähallituksen standardoidulla lomakkeella, joten tutkimuksen tulokset ovat vertailukelpoisia muiden vastaavien Metsähallituksen luontokeskuksissa tehtyjen tutkimusten kanssa. Yhtenäiset menetelmät mahdollistavat muutosten seurannan myös Petolan myöhempiä asiakastutkimuksia tehtäessä.

Tutkimusaineistoa kerättiin huhtikuusta lokakuuhun kolmena päivänä viikossa. Satunnaisuutta aineiston otantaan lisättiin arpomalla tutkimusaineiston keruupäivät. Satunnaisotannalla vähennettiin subjektiivisten tekijöiden vaikutusmahdollisuutta.

Tulosten perusteella tyypillinen asiakas on kävelystä ja luonnontarkkailusta kiinnostunut opistotason tutkinnon suorittanut keski-ikäinen henkilö. Luontokeskuksessa hän hakee tietoa Suomen suurpedoista ja tutustuu näyttelyyn. Valtaosa kävijöistä tulee omalla autolla 2–5 henkilön seurueissa, jotka useimmiten koostuvat oman perheen jäsenistä. Luontokeskus on yksi matkan suunnitelluista kohteista, mutta lähes yhtä usein ennalta suunnittelematon kohde.

Luontokeskuksen palveluista eniten kiitosta saivat henkilökohtainen asiakasneuvonta, näyttelyt sekä tiedon saanti kävijöille tärkeistä asioista. Saadut palautteet antoivat arvokasta tietoa luontokeskuksen muun toiminnan kehittämiseksi. Kuhmon vilkkain matkailukuukausi on heinäkuu, mikä näkyy myös Petolan käynneissä. Suuri osa kävijöistä tutustuu Kuhmossa ollessaan myös muihin alueen kohteisiin. Yhteistyö alueen matkailuyrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa onkin erittäin tärkeällä sijalla Petolan toiminnassa.