Författare Rantala Outi, Haanpää Minni (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sidantal 69 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 187
ISSN-L 1235-6549
ISBN 978-952-446-770-4 (pdf)
Sammandrag

Luontolomia kaupunkikohteessa -tutkimus perustuu Lapin yliopiston matkailututkimuksen opiskelijoiden ryhmätöinä toteuttamiin kandidaatintutkielmiin. Opiskelijat ovat yhdessä haastatelleet Rovaniemen alueen luontomatkailuyritysten edustajia ja analysoineet tuotettua aineistoa pienryhmissä valitsemiensa teoreettisten ja metodologisten viitekehysten avulla. Tuloksena on julkaisu, jossa Rovaniemen alueen luontomatkailua tarkastellaan sekä alueen luonnon tuotteistamisen, alueen toimijoiden yhteistyön että kohteen kävijäystävällisyyden näkökulmista.

Kiinnittämällä huomiota siihen, mitkä luonnon elementit valikoituvat matkailuyritysten tuotteisiin, miten eri matkailutoimijoiden vuorovaikutussuhteet ovat jäsentyneet kohdetasolla ja minkälaiset kävijäystävällisyyden osa-alueet nousevat matkailukehityksessä keskeisiksi, voidaan Rovaniemen luontomatkailun kehitystyössä nostaa esille aiemmin mahdollisesti sivuun jääneitä tekijöitä. Käsillä olevassa tutkimuksessa keskeisiksi tekijöiksi nousivat muun muassa oppaiden, lumen ja reitistöjen keskeisyys Rovaniemen luontomatkailutuotteissa sekä maisemien ja erilaisten ”lämmikkeiden” rooli tuotteiden lisäarvotekijöinä. Niin ikään matkailuyritysten keskinäisen vuorovaikutuksen toimivuus korostui, kun taas kaupungin rooli tuli esiin osin ristiriitaisena. Kaupungin virkamiesten rooli luontomatkailun kehittämisessä, muun muassa reittien suunnittelussa, näyttäytyy kuitenkin keskeisenä, jos reitistöjä halutaan kehittää yksilöllisemmiksi ja matkailuelinkeinon eritystarpeita vastaamaan.

Luontolomia kaupunkikohteessa -tutkimuksessa Rovaniemen rooli kaupunkimaisena luontomatkailukohteena nousi selvästi esille: alueen hyvä saavutettavuus, monipuoliset palvelut ja moninaisten toimijoiden välinen vuorovaikutus edesauttavat luontoresurssien hyödyntämistä. Luontomatkailun kehittämiseen toivottaisiin kuitenkin jatkossa veturihenkilöä, joka voisi varmistaa innovatiivisten ideoiden toimeenpanon ja moninaisten toimijoiden yhtäläiset osallistumismahdollisuudet.