Författare Niemelä Tuomo, Yu-Cheng Dai
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1999
Sidantal 59 s.
Språk
english
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 105
ISSN-L 1235-6549
ISBN 952-446-154-4 (painettu)
Sammandrag

Luoston tunturialueen kääpälajisto inventoitiin vuoden 1998 kesäkuussa (tutustumiskäynti) ja elokuussa (20 päivän ajan). Luostotuntureilta ja lähialueilta ei ole aikaisemmin tehty kattavaa kääpälajiston selvitystä. Työn tarkoituksena oli kartoittaa vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluvan Luoston alueen koko kääpälajisto ja erityisesti harvinaisten ja uhanalaisten lajien esiintyminen. Lisäksi pyrittiin löytämään suojelun kannalta erityisen arvokkaat biotoopit ja alueet. Inventoijat Tuomo Niemelä ja Yu-Cheng Dai tekivät päivittäin 5–10 tunnin maastoretken, joiden aikana merkittiin muistiin kääpähavainnot metsäkuvioittain ja kerättiin vaikeasti tunnettavat itiöemät mikroskooppista määritystä varten. Keräysmatkat suunnattiin alueen eri osiin, mutta länsiosa (laajat suoalueet metsäsaarekkeineen) ja eteläkärki (nuorta metsää) jäivät tutkimatta.

Luoston alueelta löytyi 80 kääpälajia. Uhanalaisia kääpiä löytyi 17, ja suojeluohjelmaan kuuluvan alueen ulkopuolelta löytyi kaksi muuta uhanalaista lajia. Vuonna 1998 löytyi kaksi tieteelle uutena kuvattua kääpälajia (Skeletocutis brevispora, S. chrysella); niiden uhanalaisuusluokitusta ei ole vielä tehty, mutta molemmat ovat harvinaisia, pohjoisia lajeja. Alueelta löytyi lisäksi neljä muuta, uhanalaista, puulla kasvavaa sientä (orvakoita ja orakkaita). Indikaattori- eli ilmentäjälajeihin perustuvassa luokituksessa sekä kuusivaltaiset metsät että mäntykankaat osoittautuivat suojelun kannalta erittäin arvokkaiksi kansallisella tasolla ja jopa koko Pohjois-Euroopan mittakaavassa. Julkaisussa esitellään Luoston alueen luontotyyppejä ja tutkimustilannetta, kääpäinventoinnin tulokset metsäkuvioittain, täydellinen kääpälajiluettelo, uhanalaiset ja indikaattorilajit sekä karttoina tutkimusalue ja keräysreitit. Julkaisu on suomen- ja englanninkielinen.

Elektronisk publicering
Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €
Mera information

Alue kuuluu Pyhä–Luoston kansallispuistoon.

Liite 7 puuttuu sähköisestä versiosta.